ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

โปรแกรมทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

เดินทางโดย สายการบิน Thai Airways (TG)   

ตะลุยภูเขาหิมะมังกรหยก และ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารทุกมื้อ + อิสระเลือกวันเดินทางเอง (จำนวนขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป) 

“เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ”

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวครบ 3 เมืองไฮไลท์ มรดกโลก ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า
 • พิชิต เขาหิมะมังกรหยก สัมผัสมหัศจรรย์ธรรมชาติสุดยิ่งใหญ่!
 • ตื่นตาตื่นใจกับ โชว์จางอี้โหมว สุดอลังการ ผสมผสาน 5 ชนเผ่า
 • เที่ยว แชงกรีล่า เมืองสุดขอบฟ้าแห่งหลังคาโลก
 • ไปสัมผัสเสน่ห์ เมืองโบราณ ที่ ต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองเก่าแก่แห่งมณฑลยูนนาน
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว อาหารจัดเต็ม พักโรงแรม 4 ดาว 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรก: สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิง • เมืองโบราณกวนตู้ (-/-/เย็น)

  

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (TG)

07.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.45 น. ออกเดินทางสู่ คุนหมิง ประเทศจีน โดย เที่ยวบินที่ TG612 

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย ประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกในมณฑลยูนนาน ที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Spring City) เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศา ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีดอกไม้เบ่งบานตลอดทั้งปี

จากนั้น นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนใน สมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน 

เย็น ริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Pin Hua Yue Jia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สองคุนหมิง • แชงกรีล่า • นั่งรถไฟความเร็วสูง (C118/07:56 – 13:15)  วัดทิเบตซงจ้านหลินเมืองโบราณจงเตี้ยน (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                         

  

วัดลามะซงจ้าหลิน

 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ แชงกรีล่า โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวน C118/07:56 น. – 13:15 น. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  

13.15 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟแชงกรีล่า จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทางเข้าสู่ เมืองแชงกรีล่า ดินแดนแห่งความฝัน ที่คนทั้งโลกตามหาจากหนังสือ The Lost Horizon ที่เขียนโดย Mr. James Hilton  

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

บ่าย นำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้าหลิน เป็นวัดใหญ่ที่สำคัญของเมืองแชงกรีล่า วัดนี้สร้างในสมัยทะไลลามะองค์ที่ 5 ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี สร้างจำลองแบบจากพระราชวังโปรตาลากรุงลาซา มาไว้เป็นวัดนิกายลามะแบบทิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน อายุเก่าแก่กว่า 300 ปี และในยามเทศกาลชาวทิเบตที่นี่ยังคงรักษาประเพณีที่จัดขึ้นตามวัดสำคัญๆ เหล่านี้ ด้วยการเต้นระบำหน้ากากและเป่าแตรงอน มีพระอยู่ประจำวัดประมาณ 700 รูป บริเวณโดยรอบมีที่พักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง ภายในมีพระพุทธรูปปิดทองอันสวยงาม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจงเตี้ยน (เมืองโบราณแชงกรีล่า) อยู่ในเขตเมืองแชงกรีล่า บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบตที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงความเป็นมา และย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีล่า 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Bala Gezong Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สามแชงกรีล่า • ช่องแคบเสือกระโจน • ลี่เจียง • สระมังกรดำ • เมืองโบราณลี่เจียง (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                                            

 

ลี่เจียง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ช่องแคบเสือกระโจน หรือ หุบเขาเสือกระโจน ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกจาก UNESCOซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบแห่งนี้เสือสามารถกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ ช่องแคบเสือกระโจน นั่นเอง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยรถปรับอากาศ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

จากนั้น นำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวบ้านมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั้นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและเป็นสวนที่สำคัญที่สุดของเมืองลี่เจียงจากนั้นนำท่านเดินชม เมืองเก่าลี่เจียง ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ซึ่งเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในสมัยต้นราชวงศ์ถัง มีประวัติยาวนานกว่า 1,300 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางการโอบล้อมด้วยสายน้ำน้อยใหญ่ที่ไหลมาจากสระมังกรดำ พื้นที่ตั้งของเมืองโบราณแห่งนี้มีรูปร่างลักษณะคล้ายหินฝนหมึกจีน ในเขตเมืองโบราณยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ สวยงามราวกับภาพในฝัน และในยามค่ำคืนก็มีการประดับประดาด้วยแสงไฟที่งดงามอีกด้วย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Yiyun Xin Yue หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระไปและกลับ) • ชมการแสดง ความประทับใจแห่งลี่เจียง • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน • ต้าหลี่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)    

 

 ภูเขาหิมะมังกรหยก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5Aที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในบรรดาสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศจีน มีลักษณะเป็นภูเขาสูงตั้งตระหง่านทอดตัวยาว สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากแทบทุกจุดในเมืองลี่เจียง หากมองจากไกลๆ จะเห็นภูเขาเป็นรูปคล้ายมังกรกำลังเลื้อยอยู่ มีหิมะสีขาวราวกับหยกขาวปกคลุมยอดเขาตลอดทั้งปี จึงเป็นที่มาของชื่อ “อวี้หลงเสวี่ยซาน” หรือภูเขาหิมะมังกรหยกนั่นเอง

นำท่านนั่งรถอุทยานไปยังจุดขึ้นกระเช้าใหญ่ (สามารถนั่งได้ 6 – 8 ท่าน) ขึ้นสู่บริเวณ จุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก ที่ระดับความสูง 3,536 เมตร และสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่จนได้รับคำกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดของแผ่นดินประเทศจีน (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) ** หมายเหตุ การขึ้นมาบริเวณจุดชมวิวเป็นจุดที่มีออกซิเจนบางเบา และมีความกดอากาศต่ำ ซึ่งทำอาจจะทำให้หายใจลำบาก และบางคนอาจจะเกิดอาการแพ้ความสูงได้ ควรจะเดินช้าๆ เพื่อให้ร่างกายปรับสภาพให้คุ้นชิน หรือสามารถหาซื้อกระป๋องออกซิเจนที่มีขายจากร้านค้าบริเวณนั้นจะช่วยให้หายใจสะดวกมากยิ่งขึ้น ** 

ความประทับใจลี่เจียง

ชมโชว์สุดอลังการ ความประทับใจลี่เจียง โดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกสุดยิ่งใหญ่ “IMPRESSION OF LIJIANG” การแสดงโชว์จากผู้กำกับชื่อดังก้องโลก จาง อวี้ โหมว แสดงโดยชาวชนเผ่าพื้นเมืองนาซีกว่า 600 ชีวิต บอกเล่าวิถีชีวิตของชาวเผ่าน่าซีและชาวเผ่าโมซัว บนความสูง 3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลยิ่งในวันที่ฟ้าโปร่งไร้เมฆมาบดบัง ทำให้มองเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกได้สวยงามชัดเจน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) 

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทน์สีน้ำเงิน (The Valley Of Blue Moon) หุบเขามหัศจรรย์ในภูเขาหิมะมังกรหยกที่นี่เป็นหุบเขาที่มีความงดงาม ตั้งอยู่ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 4,000เมตร ประกอบไปด้วยยอดเขาจำนวน 13ยอดเรียงต่อเนื่องกันคล้ายมังกร จึงได้รับการขนานนามว่า "ภูเขาหิมะมังกรหยก" หุบเขาที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นแดนสวรรค์บนดินนำท่านเดินทางสู่ เมืองต้าหลี่ เป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดของจีน ติดเทือกเขาชางซานที่สูง 4,000 เมตร อีกด้านติดทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสองของจีน เป็นเมืองที่อนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมจีนทางใต้ มีชุมชนเล็กๆ ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จากหมู่บ้านสามารถมองเห็นทิวเขาที่สวยงาม และอากาศเย็นสบายตลอดปี 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Fei Long Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ห้าวัดเจ้าแม่กวนอิม • เมืองโบราณต้าหลี่ • คุนหมิง • ประตูไก่หยกม้าทอง • ถนนคนเดิน (เช้า/กลางวัน/เย็น)     

 

เจดีย์สามองค์ ยูนนาน 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่นำท่านสักการะ วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลัง เพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นในราชวงศ์ถัง นับเป็นวัดที่มีประติมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่ง และผ่านชม เจดีย์สามองค์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ก็ว่าได้ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดฉงเซิ่งซื่อ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในปี ค.ศ. 1925 ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนบ้านเรือนเสียหายจนหมด น่าเหลือเชื่อที่เจดีย์สามองค์ไม่ได้รับความเสียหายเลย ชาวบ้านจึงเชื่อกันว่า เจดีย์ทั้งสามมีความศักดิสิทธิ์ แม้แต่ภัยธรรมชาติก็ไม่สามารถทำลายได้

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุนหมิง นำท่านชม ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี ภาษาจีนเรียกว่า “จินหม่าและปี้จี” จนเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ ช่วงแดดร่มลมตก หากอากาศดีๆ จะมีนักร้อง นักแสดง มาทำการแสดงโชว์บริเวณนี้ สร้างบรรยากาศที่ครึกครื้น และไม่ควรลืมแวะเก็บภาพซุ้มประตูที่ประดับไฟสีทองอร่ามโดดเด่นอย่างมากในช่วงค่ำ ถือเป็นจุดเช็คอินที่ห้ามพลาด 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินคุนหมิง

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมPin Hua Yue Jin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน)

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่หกวัดหยวนทง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/-)    

 

วัดหยวนทง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถัง ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ภายในวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ นิกายมหายาน นิกายหินยาน และนิกายลามะของธิเบต นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 15) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย

15.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ TG613

16.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

**หมายเหตุ: โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

10 ท่าน ราคาท่านละ 27,500 บาท

15 ท่าน ราคาท่านละ 25,500 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,500 บาท

อัตรานี้รวม

 1. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (15 มื้อ)
 3. ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่ายานพาหนะ รับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 7. ค่าน้ำดื่มและผ้าเย็น (เพียงพอในแต่ละวัน)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าบัตรโดยสาร กรุงเทพฯ- คุนหมิง -กรุงเทพฯ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าตั๋วเข้าชมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถจีน ท่านละ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

การชำระมัดจำ

 • ชำระมัดจำ ท่านละ 50% ของราคาเต็ม เมื่อมีการยืนยันการเดินทาง
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทาง ตามที่ตกลงกัน  

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพัก, ค่าอาหาร, เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำวีซ่าและเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อันเนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือ  6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างแสตมป์ 2 หน้าเต็ม

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

แนะนำโปรแกรมทัวร์จีน 2567/2024


 • ทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน 5 คืน
  โปรแกรมทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง 6วัน 5คืน เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์ "เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ" ไฮไลท์การเดินทาง เที่ยวจีน 3 มรดกโลกเฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง สั...

 • ทัวร์หุบเขาเทวดาวังเซียนกู้ เจียงซี หังโจว 6 วัน 4 คืน
  โปรแกรมทัวร์หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ เจียงซี หังโจว6 วัน 4 คืน เที่ยวหุบเขาเทวดา วั้งเซียนกู่ สุดอันซีน หมู่บ้านโบราณริมผา ไฮไลท์การเดินทาง พิชิตหมู่บ้านโบราณ 2,000 ปี บนหุบเขาเทวด...
Visitors: 37,637