ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 5 วัด ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ (เที่ยวแบบสบายๆ กรุ๊ปส่วนตัว)

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ: กุ้งแม่น้ำ/สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง/บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ

การเดินทางท่องเที่ยวพม่า (อัพเดท 17 กันยายน 2565)

1. มีประกันการเดินทาง (Myanmar Insurance) รับรองโดยรัฐบาลเมียนมา

2. ผลตรวจ ATK ก่อนการเดินทาง 48 ชั่วโมง (รับรองเป็นภาษาอังกฤษ)

3. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส (2 เข็มขึ้นไป)

4. กรอกเอกสาร Health Declaration Form โดยจะแจกบนเครื่องและยื่นที่สนามบิน

5. พาสปอร์ตการเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป)

***นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ (ย่างกุ้ง, มัณฑะเย์, และเนปิดอว์) ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพม่าได้สูงสุด 14 วัน***

ไฮไลท์การเดินทาง     

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า
 • ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ บันดาลโชคสำเร็จเร็ว ฉับพลันทันใด
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด
 • ไหว้พระนอนยิ้มหวาน คู่เมืองหงสาวดี
 • สักการะพระเจดีย์ไจท์ปุ๊น อายุกว่า 500 ปี
 • เที่ยวพระราชวังบุเรงนอง พระราชวังของผู้ชนะสิบทิศ
 • อร่อยกับเมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
   

 โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจท์ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ชเวดากอง (-/L/D) 

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน

 

04.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 

06.30 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยเที่ยวบิน DD900

 07.15 น.   เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ของชนชาติมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 

นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaikpun Pagoda) สร้างขึ้นในปี 1476 มีพระพุทธรูปประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต อีกสามพระองค์ ตามตำนานเล่ากันว่า ที่แห่งนี้ สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้คำสัตย์สาบานว่าจะไม่แต่งงานจนชั่วชีวิต แต่ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์ที่น้องสร้างนั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที จากนั้นนำท่านเข้าชมเจดีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และ “เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ”  ของประเทศเมียนมา พระธาตุมุเตา (Shwe Mawdaw) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะของพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่าเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นด้านล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

พระธาตุมุเตา

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว  

บ่าย นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kanbawzathardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง(ผู้ชนะสิบทิศ) นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของ พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึกที่เมืองหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดารและซากที่ขุดค้นพบ นำท่านนมัสการ พระนอนยิ้มหวาน (Shwetharlyaung) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สร้างในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งดงามกว่า โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

ชเวดากอง ย่างกุ้ง

นำท่านกลับสู่ ย่างกุ้ง เยี่ยมชมและนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagodaพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศเมียนมา อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองย่างกุ้ง สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐาน เป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและเป็นสิริมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์ ท่านสามารถชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้น ๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น พร้อมชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ ภายหลังชาวเมียนมาร์ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ชาวเมียนมาร์ถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (2)  เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร (เฉพาะ 8 ท่านขึ้นไป)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Lotte Hotel หรือ Chatrium Hotel ระดับ 5 ดาว

 

วันที่สองวัดงาทัตจี พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ) – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/-)  

   

เทพทันใจ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Ngahtatgyi Pagoda) สักการะ พระงาทัตจี พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ สูงประมาณตึก 5 ชั้น เป็น 1 ใน 10 วัดที่มีชื่อเสียงในประเทศพม่า นำท่านเดินทางสักการะ พระนอนตาหวาน (ChuThatGyi) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีดวงตาสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagodaสร้างขึ้นโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000ปีก่อน โดยเจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ 2องค์ พระพุทธรูปทอง เงิน สำริดกว่า700องค์ จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ที่เป็นต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 

จากนั้นนำท่านเข้าสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่น ๆ มาสักการะ จากนั้นก็ให้เอาเงินบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2ใบ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้เป็นขวัญถุง อีกหนึ่งใบให้หยอดตู้ทำบุญ 

เสร็จแล้วนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ โดยตามตำนานเล่าว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงรักษาศีล และไม่ทานเนื้อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ให้บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ เมื่อบูชาเสร็จแล้วให้ไปป้องปากกระซิบเบา ๆ ที่ข้างหูท่านถึงเรื่องที่เราจะขอพร โดยห้ามให้คนอื่นได้ยินเรื่องที่เราขอโดยเด็ดขาด 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ

บ่าย นำท่านเที่ยวสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน (เจ๊าตอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีน้ำหนัก 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งถือเป็นช่างที่มีฝีมือดีที่สุดของพม่า จากนั้นชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว จำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง นำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ

21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD909

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

แนะนำโปรแกรมทัวร์พม่า


 • ทัวร์มะริด 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ มะริด ตะนาวศรี ด่านสิงขร 3 วัน 2 คืน เที่ยวมะริด ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขการเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ติดต่อสอบถา...

 • ชเวดากอง
  โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ไฮไลท์การเดินทาง นมัสการเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์...

 • ทัวร์ทวาย 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ ทวาย ด่านพุน้ำร้อน 3 วัน 2 คืน เที่ยวทวาย ประตูสู่พม่าตอนใต้ หมายเหตุ:โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขการเข้า-ออก ระหว่างประเทศติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาย...