ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ ไหว้พระ 5 วัด ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ

พักโรงแรมระดับ 5 ดาว เมนูพิเศษ: กุ้งแม่น้ำ/สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักกิ่ง/บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ

***นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางผ่านสนามบินนานาชาติ (ย่างกุ้ง, มัณฑะเย์, และเนปิดอว์) ไม่ต้องขอวีซ่า สามารถเดินทางท่องเที่ยวในพม่าได้สูงสุด 14 วัน***

ไฮไลท์การเดินทาง     

 • นมัสการเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า
 • ขอพรเทพทันใจ และเทพกระซิบ ที่เจดีย์โบตะทาวน์ บันดาลโชคสำเร็จเร็ว ฉับพลันทันใด
 • สักการะเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา แห่งเมืองหงสาวดี 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด
 • ไหว้พระนอนยิ้มหวาน คู่เมืองหงสาวดี
 • สักการะพระเจดีย์ไจท์ปุ๊น อายุกว่า 500 ปี
 • เที่ยวพระราชวังบุเรงนอง พระราชวังของผู้ชนะสิบทิศ
 • อร่อยกับเมนูพิเศษ! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำย่าง
   

 โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินมิงกาลาดง – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ไจท์ปุ่น – พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนยิ้มหวาน – เจดีย์ชเวดากอง (-/L/D) 

 

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ชเวดากอง 2 วัน 1 คืน

 

04.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 

06.30 น. คณะออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา โดยเที่ยวบิน DD900

 07.15 น.   เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาจะช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที)

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago) ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ของชนชาติมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่ และมีอายุมากกว่า 400 ปี อยู่ห่างจากเมืองย่างกุ้ง ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร 

นำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaikpun Pagoda) สร้างขึ้นในปี 1476 มีพระพุทธรูปประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า (หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้าในอดีต อีกสามพระองค์ ตามตำนานเล่ากันว่า ที่แห่งนี้ สร้างขึ้นโดยสตรีสี่พี่น้องที่มีพุทธศรัทธาสูงส่งและต่างให้คำสัตย์สาบานว่าจะไม่แต่งงานจนชั่วชีวิต แต่ต่อมา 1 ใน 4 สาวหนีไปแต่งงาน ร่ำลือกันว่าทำให้พระพุทธรูปองค์ที่น้องสร้างนั้นเกิดรอยร้าวขึ้นทันที จากนั้นนำท่านเข้าชมเจดีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง และ “เป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ”  ของประเทศเมียนมา พระธาตุมุเตา (Shwe Mawdaw) ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า นำท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ซึ่งชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก ซึ่งเจดีย์นี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของไทย เคยมาสักการะ เจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างศิลปะของพม่าและศิลปะของมอญได้อย่างกลมกลืน พระเจดีย์สูง377 ฟุต สูงกว่าเจดีย์ชเวดากอง 51 ฟุต มีจุดอธิษฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงบริเวณยอดฉัตรที่ตกลงมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ด้วยน้ำหนักที่มหาศาล ตกลงมายังพื้นด้านล่าง แต่ยอดฉัตรกลับยังคงสภาพเดิมและไม่แตกกระจายออกไป เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์โดยแท้และสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าหงสาลิ้นดำ ใช้เป็นที่เจาะพระกรรณ (หู) ตามพระราชประเพณีโบราณเพื่อทดสอบความกล้าหาญก่อนขึ้นครองราชย์ ท่านจะได้นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคลซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป 

พระธาตุมุเตา

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ! กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว  

บ่าย นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง (Kanbawzathardi Palace) ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้นและบูรณปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ.2533 จากซากปรักหักพังที่ยังหลงเหลืออยู่ ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานแห่งนี้เป็นที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง(ผู้ชนะสิบทิศ) นอกจากนี้ยังเป็นที่ประทับของ พระพี่นางสุพรรณกัลยา และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งต้องตกเป็นเชลยศึกที่เมืองหงสา แต่ปัจจุบัน พระราชวังแห่งนี้ได้เหลือเพียงแต่ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และถูกสร้างจำลองพระราชวังและตำหนักต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่โดยอ้างอิงจากพงศาวดารและซากที่ขุดค้นพบ นำท่านนมัสการ พระนอนยิ้มหวาน (Shwetharlyaung) พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ สร้างในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศ และเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า องค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตร ถึงแม้จะไม่ใหญ่เท่าพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจีที่ย่างกุ้ง แต่ก็งดงามกว่า โดยพระบาทจะวางเหลื่อมพระบาท ซึ่งจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกับพระนอนของไทย

ชเวดากอง ย่างกุ้ง

นำท่านกลับสู่ ย่างกุ้ง เยี่ยมชมและนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwe Dagon Pagodaพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศเมียนมา อายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองย่างกุ้ง สถานที่แห่งนี้มีลานอธิฐาน เป็นจุดที่บุเรงนองมาขอพรก่อนออกบท่านสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนไปไหว้ เพื่อขอพรจากองค์เจดีย์ชเวดากอง ณ ลานอธิษฐานเพื่อเสริมสร้างบารมีและเป็นสิริมงคลนอกจากนี้รอบองค์เจดีย์ยังมีพระประจำวันเกิดประดิษฐานทั้งแปดทิศรวม 8องค์ หากใครเกิดวันไหนก็ให้ไปสรงน้ำพระประจำวันเกิดตน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต พระเจดีย์นี้ได้รับการบูรณะและต่อเติมโดยกษัตริย์หลายรัชกาล องค์เจดีย์ห่อหุ้มด้วยแผ่นทองคำทั้งหมดน้ำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและเครื่องอัฐะบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่าง ๆ จำนวนมาก และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดบริเวณเจดีย์ ท่านสามารถชมความงามของวิหารสี่ทิศ ซึ่งทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาท ซ้อนเป็นชั้น ๆ งานศิลปะและสถาปัตยกรรมทุกชิ้นที่รวมกันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจดีย์ล้วนมีตำนานและภูมิหลังความเป็นมาทั้งสิ้น พร้อมชมระฆังใบใหญ่ที่อังกฤษพยายามจะเอาไปแต่เกิดพลัดตกแม่น้ำย่างกุ้งเสียก่อน อังกฤษกู้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถนำขึ้นมาได้ ภายหลังชาวเมียนมาร์ช่วยกันกู้ขึ้นมาแขวนไว้ที่เดิมได้ จึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคี ชาวเมียนมาร์ถือว่าเป็นระฆังศักดิ์สิทธิ์ ให้ตีระฆัง 3 ครั้งแล้วอธิษฐานขออะไรก็จะได้ดั่งต้องการ จากนั้นให้ท่านชมแสงของอัญมณีที่ประดับบนยอดฉัตรโดยจุดชมแต่ละจุดท่านจะได้เห็นแสงสีต่างกันออกไป เช่น สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีส้ม, สีแดง เป็นต้น

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (2)  เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร (เฉพาะ 8 ท่านขึ้นไป)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Lotte Hotel หรือ Chatrium Hotel ระดับ 5 ดาว

 

วันที่สองวัดงาทัตจี พระนอนตาหวาน– เจดีย์โบตาทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ) – พระหินอ่อน – ปางช้างเผือก – กรุงเทพฯ (B/L/-)  

   

เทพทันใจ

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดงาทัตจี(Ngahtatgyi Pagoda) สักการะ พระงาทัตจี พระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ สูงประมาณตึก 5 ชั้น เป็น 1 ใน 10 วัดที่มีชื่อเสียงในประเทศพม่า นำท่านเดินทางสักการะ พระนอนตาหวาน (ChuThatGyi) นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีดวงตาสวยที่สุด มีขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย 

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ (Botataung Pagodaสร้างขึ้นโดยทหารพันนาย เพื่อบรรจุพระบรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000ปีก่อน โดยเจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุ พระบรมธาตุ 2องค์ พระพุทธรูปทอง เงิน สำริดกว่า700องค์ จารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ที่เป็นต้นแบบภาษาพม่าภายในเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงาม และมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุดในองค์พระเจดีย์ 

จากนั้นนำท่านเข้าสักการะขอพร นัตโบโบยี หรือ เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย วิธีการสักการะรูปปั้นเทพทันใจ (นัตโบโบยี) ให้เอาดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือผลไม้อื่น ๆ มาสักการะ จากนั้นก็ให้เอาเงินบาท หรือจ๊าด ก็ได้ (แต่แนะนำให้เอาเงินบาทดีกว่าเพราะเราเป็นคนไทย) ไปใส่มือของนัตโบโบยี 2ใบ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของนัตโบโบยี ไหว้ขอพรแล้วดึงกลับมา 1ใบ เอามาเก็บรักษาไว้เป็นขวัญถุง อีกหนึ่งใบให้หยอดตู้ทำบุญ 

เสร็จแล้วนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฟากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ หรือ อะมาดอว์เมี๊ยะ โดยตามตำนานเล่าว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จึงรักษาศีล และไม่ทานเนื้อสัตว์ จนเมื่อสิ้นชีวิตไปกลายเป็นนัต ซึ่งชาวพม่าเคารพกราบไหว้กันมานานแล้ว วิธีการสักการะเทพกระซิบ (อะมาดอว์เมี๊ยะ) ให้บูชาด้วยน้ำนม ข้าวตอก ดอกไม้ และผลไม้ เมื่อบูชาเสร็จแล้วให้ไปป้องปากกระซิบเบา ๆ ที่ข้างหูท่านถึงเรื่องที่เราจะขอพร โดยห้ามให้คนอื่นได้ยินเรื่องที่เราขอโดยเด็ดขาด 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ชาบูชิ

บ่าย นำท่านเที่ยวสักการะ พระเขี้ยวแก้ว และ พระหินอ่อน (เจ๊าตอจี) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า มีน้ำหนัก 60 ตัน สูง 37 ฟุต แกะสลักโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ซึ่งถือเป็นช่างที่มีฝีมือดีที่สุดของพม่า จากนั้นชม ปางช้างเผือก ที่เป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของพม่า มีสีขาวเผือกตลอดทั้งตัว จำนวน 3 เชือก ต้องตามคชลักษณะของช้างเผือกทุกประการ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง

18.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง นำท่านเช็คอินโหลดสัมภาระ

21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินนกแอร์ (DD) เที่ยวบินที่ DD909

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

แนะนำโปรแกรมทัวร์พม่า 2567/2024


 • ทัวร์มะริด 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ มะริด ตะนาวศรี ด่านสิงขร 3 วัน 2 คืน เที่ยวมะริด ไข่มุกงามเม็ดใหม่แห่งอันดามัน หมายเหตุ: โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขการเข้า-ออก ระหว่างประเทศ ติดต่อสอบถา...

 • ชเวดากอง
  โปรแกรมทัวร์ ย่างกุ้ง ชเวดากอง พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน ทัวร์อิ่มบุญ สุขใจ นมัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พักโรงแรมระดับ 5 ดาวเมนูพิเศษ: กุ้งแม่น้ำ/สลัดกุ้งมังกร/เป็ดปักก...

 • ทัวร์ทวาย 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ ทวาย ด่านพุน้ำร้อน 3 วัน 2 คืน เที่ยวทวาย ประตูสู่พม่าตอนใต้ หมายเหตุ:โปรแกรมนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเงื่อนไขการเข้า-ออก ระหว่างประเทศติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สาย...
Visitors: 20,942