ทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (LOT102)

นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เที่ยวลาวเหนือ (กรุ๊ปอิสระ เที่ยวส่วนตัว เริ่มจากอุดรฯ – หนองคาย แบบสบายๆ)

เริ่มต้น 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ชมเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกแห่งลุ่มน้ำโขง
  • เที่ยววังเวียง สัมผัสความงามของกุ้ยหลินเมืองลาว
  • ไหว้พระธาตุหลวง ปูชนียสถานสำคัญของนครเวียงจันทน์
  • เช็คอินประตูชัย สัญลักษณ์แห่งนครเวียงจันทน์
  • ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว มนต์ขลังแห่งวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง
  • เที่ยวน้ำตกตาดกวางสี สวรรค์กลางป่าแห่งหลวงพระบาง
  • ล่องแม่น้ำซอง สัมผัสบรรยากาศสบายสไตล์วังเวียง
  • นั่งเรือชมแม่น้ำโขง เมืองหลวงพระบาง

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกอุดรธานี – หนองคาย  เวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว – หลวงพระบาง – ตลาดมืด (ถนนคนเดิน) (-/L/D) 

 

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์

08.05 น. ทีมงานรับท่านที่ สนามบินอุดรธานี จากนั้นออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว โดยรถตู้ปรับอากาศ 

10.00 น. เดินทางถึง ด่านชายแดน จ. หนองคาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพไทย–ลาว (ด่านสากนขัวมิดตะพาบแห่งที่ 1) สู่ นครเวียงจันทน์ นำท่านชม วัดศรีเมือง เชิญท่านเข้านมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง นิยมขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

13.30 น. ชมและสักการะ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหัตถกรรมมากมาย จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ประตูชัย (Victory Gate of Vientianeแลนด์มาร์คสำคัญของนครเวียงจันทน์ ที่งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง และฝรั่งเศส ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง  

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว–จีนไปหลวงพระบาง

16.00 น. นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาวจีน ขบวนล้านช้าง ที่ C84 เดินทางสู่ หลวงพระบาง (เส้นทางเวียงจันทน์ หลวงพระบาง) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง

รถไฟความเร็วสูงลาว

18.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง นำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางเข้าตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียม และประเพณีวัฒนธรรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน หรื ตลาดมืด เป็นถนนคนเดินที่มีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม (ชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว) แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ และสินค้าท้องถิ่นมากมายวางอยู่ริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย              

 

วันที่สองบ้านซ่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง  ถ้ำติ่ง – ตาดกวางสี – ร้านคาเฟ่หลวงพระบาง – พระธาตุพูสี (B/L/D)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)  

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ บ้านซ่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ที่มีประวัติการขุดพบหม้อไหโบราณกว่า 2,000 ปีในหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นชุมชนผลิตเหล้าพื้นเมืองขาย (เหล้าลาว) จนเป็นที่เลื่องลือในรสชาติ นอกจากนั้นชาวบ้านยังประกาอบอาชีพทอผ้ามือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม และทำเครื่องเงินอีกด้วย จากนั้นนำท่าน นั่งเรือหางยาว ล่องเรือแม่น้ำโขง ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง ในอดีตเจ้ามหาชีวิตต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระและฟังธรรม  ถ้ำแห่งนี้มีสองชั้นคือถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง ตามซอกมุมจะมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ขนาดต่างๆ กันวางเรียงราย ทั้งที่ทำด้วยไม้และโลหะ  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

ถ้ำติ่ง หลวงพระบาง

บ่าย ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบาง ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงามของน้ำตกที่มีความสูงราว 70-80 เมตร โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำที่สดใส อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง ให้ท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ ร้านคาเฟ่สุดคลาสสิค ในบรรยากาศเมืองมรดกโลก ถ่ายรูป จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย มื้อนี้ทีมงานจัดให้ เลือกทานเมนูเครื่องดื่มได้ตามใจชอบ เราขอดูแลท่านเอง (เฉพาะเครื่องดื่มเท่านั้น)

น้ำตกตาดกวางซี

 

เย็น นำท่านชม พระธาตุพูสี สถานที่เคยมีฤาษีมาจำศีลภาวนาผู้มาเยือนต้องขึ้นไปนมัสการโดยชาวลาวถือว่านี้คือ พระธาตุจุฬามณี ระหว่างทางชมทัศนียภาพร่มรื่นด้วยดอกจำปาลาวดอกไม้ประจำชาติ ชมความงามของทัศนียภาพของรอบเมืองตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบาง เชิญนมัสการธาตุพูสีเจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง 

 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อน ท่านสามารถเดินเล่นตลาดมืดตามอัธยาศัย

 

วันที่สามตักบาตร – ตลาดเช้า – พระราชวังหลวง – วัดเชียงทอง – วัดวิชุน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – วังเวียง – บลูลากูน (B/L/D)

 

05.30 น. ตื่นแต่เช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมกับชาวหลวงพระบาง ในทุกเช้าพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ในบาตร (ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัดเอง) ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ (ไม่รวมค่าข้าวเหนียวใส่บาตร ชุดละ 20,000 กีบ) จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง เป็นตลาดสดที่จำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น ไคลแผ่นแจ่วบอง ขนม ผักสด ฯลฯ 

ตักบาตรข้าวเหนียว หลวงพระบาง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็น พระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างในปี พ.ศ. 2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์นำท่านชม หอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำท่านชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง ตั้งอยู่ริมฝั่งเม่น้ำโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102–2103 ชมพระอุโบสถที่มีศิลปะแบบล้านช้าง จากนั้นนำท่านชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 เพื่อประดิษฐานพระบางที่อาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย

หอพระบาง

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง (ไม่อนุญาตให้นำแอลกอฮอล์และของมีคมเข้าในสถานี)

13.30 น. เดินทางสู่ วังเวียง โดย รถไฟความเร็วสูงลาวจีน ขบวนล้านช้าง เที่ยวที่ C81 เดินทางสู่ เมืองวังเวียง (เส้นทางหลวงพระบาง วังเวียง) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้าง            

14.30 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง  เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถสองแถวท้องถิ่นมุ่งหน้าสู่ บูลลากูน (Blue Lagoon) ซึ่งเป็นสระน้ำจืดสีมรกต สีเขียวสวยมากๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ใครมาเที่ยววังเวียงก็ต้องแวะมาเช็คอิน ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้อาหารปลา เล่นน้ำล่องห่วงยาง (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือจะเดินขึ้นเขาชมถ้ำปูคำ (ไม่รวมค่าเช่าไฟฉายท่านละ 10,000 กีบ, ค่าคนนำทาง 500 บาท) ภายในถ้ำจะพบกับหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีความเย็นและอากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณใจกลางโถงใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองวังเวียงเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

บลูลากูน วังเวียง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สี่ล่องแม่น้ำซอง – ถ้ำนางฟ้า – เวียงจันทน์ – หนองคาย–อุดรธานี (B/L/-)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

ล่องเรือแม่น้ำซอง

08.30 น. นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำซอง ชมทัศนียภาพของลำน้ำซอง (นั่งลำละ 2 ท่าน) ระยะที่น้ำตื้นใสสวยงาม ผ่านชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามเช้ากับสายหมอกรำไร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานแขวนสีฟ้า ที่พาดข้ามแม่น้ำซอง ชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำนางฟ้า บริเวณนี้มีกิจกรรมโหนสลิง นั่งห่วงยางเข้าถ้ำนอน และมีจุดชมวิวมากมาย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ โดยรถตู้ปรับอากาศ

14.30 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจและส่งท่านสู่สนามบินอุดรธานี

คลิกอ่านรีวิว ทริปนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน (EMU) เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

แนะนำโปรแกรมทัวร์ลาว 2565/2022

อัลบั้มการเดินทาง

บทความการเดินทาง