ทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน (LOT102)

นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน เที่ยวลาวเหนือ (กรุ๊ปอิสระ เที่ยวส่วนตัว เริ่มจากอุดรฯ – หนองคาย แบบสบายๆ)

จำนวนผู้เดินทางครบ 8 ท่านกำหนดวันเดินทางเองได้เลย (อัพเดท 2567/2024)

ไฮไลท์การเดินทาง

 • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน ชมเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกแห่งลุ่มน้ำโขง
 • เที่ยววังเวียง สัมผัสความงามของกุ้ยหลินเมืองลาว
 • ไหว้ พระธาตุหลวง ปูชนียสถานสำคัญของนครเวียงจันทน์
 • เช็คอิน ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งนครเวียงจันทน์
 • ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว มนต์ขลังแห่งวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง
 • เที่ยว น้ำตกตาดกวางสี สวรรค์กลางป่าแห่งหลวงพระบาง
 • ล่องแม่น้ำซอง สัมผัสบรรยากาศสบายสไตล์วังเวียง
 • นั่งเรือชมแม่น้ำโขง เมืองหลวงพระบาง

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกอุดรธานี – หนองคาย  เวียงจันทน์ – วัดศรีเมือง – พระธาตุหลวง – ประตูชัย – นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว – หลวงพระบาง – ตลาดมืด (ถนนคนเดิน) (-/L/D) 

 

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์

08.00 น. ทีมงานรับท่านที่ สนามบินอุดรธานี จากนั้นออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว โดยรถตู้ปรับอากาศ 

09.00 น. เดินทางถึง ด่านชายแดน จ. หนองคาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพไทย–ลาว (ด่านสากนขัวมิดตะพาบแห่งที่ 1) สู่ นครเวียงจันทน์ นำท่านชม วัดศรีเมือง เชิญท่านเข้านมัสการ เจ้าแม่ศรีเมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชน ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง นิยมขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ เงินทอง ค้าขายร่ำรวย ชมและสักการะ พระธาตุหลว มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปีเช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามีอนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหัตถกรรมมากมาย จากนั้นนำท่านชม ประตูชัย (Victory Gate of Vientiane) แลนด์มาร์คสำคัญของนครเวียงจันทน์ ที่งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง และฝรั่งเศส ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1)

14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว–จีนไปหลวงพระบาง

15.00 น. นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาวจีน ขบวนล้านช้าง ที่ C84 เดินทางสู่ หลวงพระบาง (เส้นทางเวียงจันทน์ หลวงพระบาง) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง

รถไฟความเร็วสูงลาว

17.00 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟหลวงพระบาง นำท่านขึ้นรถตู้ เดินทางเข้าตัวเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง โดยได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทั้งในด้านสิ่งปลูกสร้าง ขนบธรรมเนียม และประเพณีวัฒนธรรมจากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดิน หรื ตลาดมืด เป็นถนนคนเดินที่มีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม (ชาวไทลื้อผู้ทอผ้าของเจ้ามหาชีวิตลาว) แม้แต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ และสินค้าท้องถิ่นมากมายวางอยู่ริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย    

           

วันที่สองตักบาตรข้าวเหนียว – พระราชวังหลวงพระบาง – หมู่บ้านช่างไห – ล่องเรือชมถ้ำติ่ง – น้ำตกตาดกวางสี – พระธาตุพูสี (B/L/D)

  

ตักบาตรข้าวเหนียว

05.30 น. วันนี้ตื่นแต่เช้า ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมกับชาวหลวงพระบาง ในทุกเช้าพระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาตเป็นแถวนับร้อยๆ รูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และแสดงให้เห็นถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางได้เป็นอย่างดี โดยการตักบาตรนี้จะรับแต่ข้าวเหนียวสีขาวเท่านั้น ส่วนกับข้าวไม่ต้องใส่ในบาตร (ชาวบ้านจะนำไปถวายที่วัดเอง) ทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ (ไม่รวมค่าข้าวเหนียวใส่บาตร) จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมตลาดเช้าเมืองหลวงพระบาง เป็นตลาดสดที่จำหน่ายอาหารพื้นเมือง เช่น ไคลแผ่น แจ่วบอง ขนม ผักสด ฯลฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3) 

หอพระบาง

08.00 น. นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็น พระราชวังหลวงพระบาง ซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างในปี พ.ศ. 2447 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชม หอพระบาง เป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน น้ำหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซ่างไห สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงที่มีการขุดพบหม้อไหโบราณอายุกว่า 2,000 ปีในหมู่บ้าน ปัจจุบันเป็นชุมชนผลิตเหล้าพื้นเมืองขาย (เหล้าลาว) จนเป็นที่เลื่องลือในรสชาติ นอกจากนั้นชาวบ้านยังประกอบอาชีพทอผ้ามือด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิม และทำเครื่องเงินอีกด้วย

จากนั้นนำท่านนั่งเรือ ล่องเรือแม่น้ำโขง พร้อม รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (มื้อที่ 4) ชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง เป็นถ้ำบนหน้าผาริมแม่น้ำโขงที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง ในอดีตเจ้ามหาชีวิตต้องเสด็จมาทำพิธีสรงน้ำพระและฟังธรรม ถ้ำแห่งนี้มีสองชั้นคือถ้ำติ่งบนและถ้ำติ่งล่าง ตามซอกมุมจะมีพระพุทธรูปน้อยใหญ่ขนาดต่างๆ กันวางเรียงราย ทั้งที่ทำด้วยไม้และโลหะ

น้ำตกตาดกวางสี

บ่าย ออกเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวางสี ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองหลวงพระบางห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม. ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงามของน้ำตกที่มีจำนวนทั้งหมด 4 ชั้น โดยมีสายน้ำที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกตสดใส อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับธรรมชาติ บันทึกภาพอันน่าประทับใจ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ พระธาตุพูสี สถานที่เคยมีฤาษีมาจำศีลภาวนาผู้มาเยือนต้องขึ้นไปนมัสการโดยชาวลาวถือว่านี้คือ พระธาตุจุฬามณี ระหว่างทางชมทัศนียภาพร่มรื่นด้วยดอกจำปาลาวดอกไม้ประจำชาติ ชมความงามของทัศนียภาพของรอบเมืองตั้งอยู่บนเขาที่มีความสูง 150 เมตรใจกลางเมืองหลวงพระบาง เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สามวัดเชียงทอง – วัดวิชุน – นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว – วังเวียง – บลูลากูน (B/L/D)

 

วัดเชียงทอง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

09.00 น. นำท่านเข้าชม วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ก่อนหน้าที่จะย้ายเมืองหลวงไปนครเวียงจันทน์  ชมพระอุโบสถ หรือ สิม ผนังด้านหลังอุโบสถใช้กระจกสีตัดต่อกันเป็นรูปต้นทอง ชมหอพระไตรปิฏก ที่นำกระจกมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านบนพื้นสีชมพู ชมวิหาร พระม่าน ด้านหลังอุโบสถที่ในวันขึ้นปีใหม่ลาวจะอัญเชิญให้ประชาชนสรงน้ำและกราบไหว้ นำท่านกราบพระธาตุศรีสว่างวงค์ ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ จากนั้นชม วัดวิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 เพื่อประดิษฐานพระบางที่อาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่งหรือทรงโอคว่ำคล้ายสถูปฟองน้ำที่สาญจี ประเทศอินเดีย ทำให้ชาวหลวงพระบางเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟหลวงพระบาง

รถไฟลาว จีน (รถไฟ EMU)

13.30 น. เดินทางสู่ วังเวียง โดย รถไฟความเร็วสูงลาวจีน ขบวนล้านช้าง เที่ยวที่ C81 เดินทางสู่ เมืองวังเวียง (เส้นทางหลวงพระบาง วังเวียง) ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้าง            

14.30 น. เดินทางถึง เมืองวังเวียง เมืองเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา แม่น้ำ และธรรมชาติที่สวยงามได้รับฉายาว่า กุ้ยหลินเมืองลาวนำท่านเดินทางสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) ซึ่งเป็นสระน้ำจืดสีมรกตสีเขียวสวยมากๆ เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตที่ใครมาเที่ยววังเวียงก็ต้องแวะมาเช็คอิน ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ให้อาหารปลา เล่นน้ำล่องห่วงยาง (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือจะเดินขึ้นเขาชม ถ้ำปูคำ (ไม่รวมค่าเช่าไฟฉายท่านละ 10,000 กีบ, ค่าคนนำทาง 500 บาท) ภายในถ้ำจะพบกับหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา มีความเย็นและอากาศถ่ายเทได้ดีบริเวณใจกลางโถงใหญ่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของชาวเมืองวังเวียงเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านเดินทางไปเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมทวีสุขไอซ์แลนด์ หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สี่ล่องแม่น้ำซอง – ถ้ำนางฟ้า – เวียงจันทน์ – หนองคาย–อุดรธานี (B/L/-)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 9)

ล่องเรือแม่น้ำซอง

08.30 น. นำท่านลงเรือ ล่องแม่น้ำซอง ชมทัศนียภาพของลำน้ำซอง (นั่งลำละ 2 ท่าน) ระยะที่น้ำตื้นใสสวยงาม ผ่านชมวิถีชีวิตชาวบ้านริมฝั่งและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามยามเช้ากับสายหมอกรำไร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนางฟ้า ให้ท่านถ่ายรูปกับ สะพานแขวนสีฟ้า ที่พาดข้ามแม่น้ำซอง ชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำนางฟ้า บริเวณนี้มีกิจกรรมโหนสลิง นั่งห่วงยางเข้าถ้ำนอน และมีจุดชมวิวมากมาย

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) 

13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ นครเวียงจันทน์ โดยรถตู้ปรับอากาศ

14.30 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว จากนั้นออกเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี ส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

คลิกอ่านรีวิว ทริปนั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน (EMU) เที่ยวเวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน 

 

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มการเดินทาง

แนะนำโปรแกรมทัวร์ลาว 2567/2024

บทความการเดินทาง

Visitors: 28,086