ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (รับ-ส่ง ด่านหนองคาย) 

นั่งรถไฟลาว-จีน (LCR)/นั่งรถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว สู่สิบสองปันนา คุนหมิง

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารทุกมื้อ + อิสระเลือกวันเดินทางเอง (จำนวนขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป) 

ราคาเริ่มต้นท่านละ 22,900 บาท 

"เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ" 

ไฮไลท์การเดินทาง

 • นั่งรถไฟลาว-จีน/รถไฟความเร็วสูง สู่คุนหมิง ‘นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ’
 • เที่ยวไปในดินแดนมหัศจรรย์ อุทยานป่าหินงาม
 • พิชิตเขาซีซาน ลอดประตูมังกร เพื่อความสำเร็จ โชคดี มีฐานะเป็นร้อยเท่า!
 • เที่ยว เชียงรุ้ง สิบสองปันนา เยือนถิ่นไทลื้อ นครเมิงไต
 • ชม ระบำนกยูง ของสาวไทลื้อ งดงามอ่อนช้อยตรึงตราตรึงใจ
 • ตื่นตาตื่นใจกับ โชว์พาราณสีชุดใหญ่ สัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทลื้อ 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกด่านหนองคาย – สะพานมิตรภาพไทย ลาว – เวียงจันทน์ – รถไฟลาว จีน (LCR) – ด่านบ่อเต็น/บ่อหาน – สิบสองปันนา (เมืองเชียงรุ้ง) – วัดหลวงเมืองลื้อ – ตลาดไนท์บาร์ซ่า (เช้า/เที่ยง/เย็น) 

  

ทัวร์สิบสองปันนา คุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

06.00 น. ทีมงาน โอเพ่น สไมล์ ทัวร์ รับคณะ ณ ด่านหนองคาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางข้าม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว (ด่านสากนขัวมิตรภาพแห่งที่ 1) โดยรถปรับอากาศ สู่ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จากนั้นเดินทางสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว–จีน ขบวน D888/08.08 – 11.07 น.(ไม่อนุญาตให้นำแอลกอฮอล์และของมีคมเข้าในสถานี)                

บริการอาหารเช้าด้วย ข้าวจี่ปาเต้ (ขนมปังฝรั่งเศสที่ยัดไส้ด้วยปาเต้ และเครื่องเคียง) ที่ขึ้นชื่อของเวียงจันทน์ (มื้อที่ 1) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง

08.08 น. นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาวจีน (LCR) เดินทางสู่ ด่านบ่อเต็น-บ่อหาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านอุโมงค์ทั้งสั้นและยาวหลายสิบอุโมงค์ และท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ลอดอุโมงค์ที่ขุดเจาะผ่านทะลุภูเขาที่ยาวนับ 1 กิโลเมตร ผ่านป่าเขา ลำเนาไพร และหมู่บ้านน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง ผ่านเมืองโฮง วังเวียง เมืองกาสี เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาหม้อ นาเตย สู่สถานีเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศลาว

*เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบล้อลากที่มีคันชักและมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป* 

11.07 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟบ่อเต็น บ่อเต็นเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการและอื่นๆของสปป. ลาวโดยบ่อเต็นเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านในเขตเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทาตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนลาว–จีนตรงข้ามกับเมืองโม่ฮานเขตสิบสองปันนาของจีนมี เส้นทาง R3a เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าหลักระหว่างไทย–สปป.ลาว–จีน นำท่านดำเนินการผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมืองบ่อเต็น/บ่อหาน เดินทางข้าสู่ประเทศจีน (เวลาที่ประเทศจีนเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว เดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที)         

รถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบข้าวกล่องเพื่อความสะดวกในการเดินทาง (มื้อที่ 2)  

บ่าย เดินทางถึง เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไท Xishuangbanna หรือ เมืองจิ่งหง (Jing Hongในภาษาจีน) เชียงรุ้งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล นำท่านเดินทางไปยัง วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนาโดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัด ภายในวัดประดิษฐาน พระพุทธรูปปางคันธารราฐ หรือ ปางขอฝน (ยืน) ที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม เจดีย์จอมไข่ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงสุดของวัดหลวงเมืองลื้อ จากนั้นนำท่านขึ้นชม สะพานแก้วลอยฟ้า ภูเขา Nan Lian Shan (รวมอยู่ในราคาแพ็คเกจทัวร์) ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเชียงรุ้งจากมุมสูงบน สะพานกระจกใส     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) และเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ริมแม่น้ำโขง อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนตามอัธยาศัย โครงการ 9 จอม 12 เชียง สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าหกหมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรมโรงแรมระดับ 5ดาวรีสอร์ทสปาร้านอาหาร สวนสุขภาพ  พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง สมควรแก่เวลานำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ding Ang Hotel หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานทัวร์ จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย    

วันที่สองสวนป่าดงดิบ – การแสดงนกยูงบิน – อุโมงค์ใต้น้ำ – วัดป่าเจย์ – หมู่บ้านไทลื้อ – โชว์พาราณสี (เช้า/เที่ยง/เย็น)

  

วัดป่าเจย์

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4)

08.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ หรือ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) ชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ เล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุธนมโนราห์จากนั้นชม การแสดงนกยูงบิน นับร้อยตัวที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก เป็นภาพที่หาชมได้ยาก ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอย่างใกล้ชิด หรือซื้ออาหารให้นกยูงได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านไปสัมผัสกับ อุโมงค์ใต้น้ำ ตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ปลาที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสิบสองปันนา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าเจย์ หรือ วัดป่าเชต์มหาราชฐาน ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงรุ้ง เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในเมืองเชียงรุ้ง และในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อ ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทลื้ออนุรักษ์ของเมืองเชียงรุ้ง ภายในหมู่บ้านมีการทำเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา และกระดาษสา สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้คำแนะนำและบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ 

การแสดงโชว์พาราณสี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านชม การแสดงโชว์พาราณสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา สุดยอดการแสดงแฟนตาซีที่ทุ่มทุนมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในมณฑลยูนนาน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สามสิบสองปันนา – นั่งรถไฟความเร็วสูงจีน – คุนหมิง – อุทยานป่าหิน – ประตูม้าทองไก่หยก (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

อุทยานป่าหินฉือหลิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟสิบสองปันนานำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวน C306/09.05 – 12.54 เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง) 

12.54 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟคุนหมิงใต้ จากนั้นนำท่านเปลี่ยนขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทางเข้าสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกในมณฑลยูนนาน ที่ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Spring City)’ เนื่องจากมีอุณหภูมิเฉลี่ย 18-21 องศา ตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นเมืองที่มีดอกไม้เบ่งบานตลอดทั้งปี

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานป่าหินฉือหลิน (Shilin Stone Forest) แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของมณฑลยูนนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย นอกจากนั้นเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก มีอาณาเขตกว้างขวางถึง 40,000 ไร่ ซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำแต่เมื่อเปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือผืนดินและการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมาทำให้หินมีรูปทรงแตกต่างกันไป 

ประตูม้าทองไก่หยก

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำทุกท่านเดินทางสู่ ประตูม้าทองไก่หยก ตั้งอยู่ตอนกลางของถนนจินปี้ลู่ ซึ่งเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคุนหมิง มีซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ซึ่งภาษาจีนเรียกว่าจินหม่าและปี้จี และเป็นที่มาของชื่อถนนแห่งนี้ โดยซุ้มม้าทองและไก่หยกมีอายุร่วม 400ปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ในถนนย่านการค้าแห่งนี้ เป็นแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องประดับอัญมณีชั้นเยี่ยม ร้านเครื่องดื่ม ร้านอาหารพื้นเมือง และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Venus International Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่เขาซีซาน (นั่งกระเช้า) – ประตูมังกร – วัดหยวนทง – ตำหนักทอง – เมืองโบราณกวนตู้ (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

ประตูมังกร

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 10) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขาซีซาน ถึงเชิงเขา นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา เพื่อชม ประตูมังกร ซึ่งถือกันว่าเป็นประตูแห่งโชคลาภและความมั่นคง เป็นประตูสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ ซึ่งกล่าวไว้ว่าใครได้เดินผ่านทางประตูนี้จะมีโชคลาภ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเทียนฉือ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)   

วัดหยวนทง    

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดหยวนทง ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนาน มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถัง ลักษณะของวัดหยวนทงในปัจจุบันเป็นวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ ภายในวัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาถึง 3 นิกาย ได้แก่ นิกายมหายาน นิกายหินยาน และนิกายลามะของธิเบต นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยนำท่านขึ้นสู่ภูเขาหมิงฟงซาน จากนั้นนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า เพื่อเข้าชม ตำหนักทองจิ๋นเตียน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบนี้ในสมัยราชวงศ์ชิงและเป็นแม่ทัพคนสำคัญในสมัยราชวงศ์หมิง ตำหนักหลังนี้มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างขึ้นด้วยทองเหลืองทั้งหลัง น้ำหนักกว่า 250 ตัน เป็นสิ่งปลูกสร้างทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีกำแพงและป้อมล้อมรอบตำหนักเสมือนกำแพงที่ล้อมรอบเมือง มีกระบี่เจ็ดดาวน้ำหนัก 12 กิโลกรัม และดาบกายสิทธ์น้ำหนัก 20กิโลกรัมถูกเก็บรักษาไว้ในศาลา เชื่อว่าทั้งสองเป็นอาวุธประจำกายของอู๋ซานกุ้ย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกวนตู้ สร้างขึ้นเพื่ออนุรักษ์ร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบทิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณเป็นที่ตั้งของวัดลามะหรือวัดทิเบต เมืองโบราณกวนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

เมืองโบราณกวนตู้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 12) หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย   

  

วันที่ห้าคุนหมิง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – สถานีรถไฟบ่อหาน – ด่านบ่อหาน – ด่านบ่อเต็น – เวียงจันทน์ – หนองคาย (เช้า/เที่ยง/-)

 

รถไฟขบวนฟูชิงห้าว  

เช้า บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่ 13) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว จาก สถานีรถไฟคุนหมิง ไปยัง สถานีรถไฟบ่อหาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่าน บ่อหาน (โม่ฮาน) นำท่านทำพิธีการผ่านแดนเข้าสู่ ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบข้าวกล่องเพื่อความสะดวกในการเดินทาง (มื้อที่ 14) 

17.30 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว โดยรถปรับอากาศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

**หมายเหตุ: โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

 1. ค่าที่พักโรงแรมจำนวน 4 คืน (พักห้องละ ท่าน)
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (14 มื้อ)
 3. ค่าตั๋วที่นั่งของรถไฟ (ไป-กลับ)
 4. ค่ายานพาหนะ รับ-ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 7. ค่าภาษีท่องเที่ยวของ สปป.ลาว
 8. ค่าน้ำดื่มบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าตั๋วเข้าชมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
 6. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถทั้งลาวและจีน ท่านละ 500 บาท/ท่าน/ทริป (ส่วนหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือ  6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างแสตมป์ 2 หน้าเต็ม 

การชำระมัดจำ

 • ชำระมัดจำ ท่านละ 50% ของราคาเต็ม เมื่อมีการยืนยันการเดินทาง
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทาง ตามที่ตกลงกัน   

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพัก, ค่าอาหาร, เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำวีซ่าและเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อันเนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มการเดินทาง

แนะนำโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 2567/2024

Visitors: 37,643