ทัวร์สิบสองปันนา นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน หนองคาย เวียงจันทน์ สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 5 วัน 4 คืน

นั่งรถไฟลาว-จีน (LCR)/รถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว สู่เส้นทางสิบสองปันนา เยือนถิ่นไทลื้อ 

เมนูพิเศษ! ขันโตกไทลื้อ/สุกี้หมาล่า/หมี่จอหงวนชามยักษ์/อาหารกวางตุ้ง  

กรุ๊ปส่วนตัว เริ่มจากอุดรฯ – หนองคาย แบบสบายๆ/พักโรงแรม 4 ดาว****

กรุ๊ปครบ 8 - 10 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้เอง 

"สิบสองปันนา มีความหมายว่า “นาสิบสองพัน” หรือ “นา 12,000 ผืน” เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีน ดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ น้ำตก สัตว์ป่านานาพรรณ ดอกไม้นานาชนิด ห้วยหนองคลองบึง แม่น้ำลำธาร ชาวสิบสองปันนาเป็นชาวไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง)  มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับคนไทยล้านนาและคนลาว"

 

อ่านบทความเกี่ยวกับสิบสองปันนา → เที่ยวเมืองสิบสองปันนา นครเมิงไตของชาวไตลื้อ

  ไฮไลท์การเดินทาง 

 • นั่งรถไฟลาว-จีน/รถไฟความเร็วสูงสิบสองปันนา สู่สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง เยือนถิ่นไทลื้อ-นครเมิงไต
 • ย้อนวันวานสู่ หมู่บ้านไทลื้อโบราณ อายุกว่าพันปี
 • ชม ระบำนกยูง ของสาวไทลื้อ งดงามอ่อนช้อยตรึงตราตรึงใจ
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ตลาดกลางคืนเมืองเชียงรุ้ง (เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง)
 • ชมวิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะแบบไทลื้อประยุกต์ ณ วัดราชฐานหลวงป่าเจย์
 • ตื่นตาตื่นใจกับ โชว์พาราณสีชุดใหญ่ สัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทลื้อ
 • ตามรอยอารยธรรมไทลื้อ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง

 

 โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกอุดรธานี – หนองคาย – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ (-/-/D) 

  

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์

บ่าย ทีมงาน โอเพ่น สไมล์ ทัวร์ รับคณะที่ สนามบินอุดรธานี จากนั้นออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว โดยรถปรับอากาศ

เดินทางถึง ด่านชายแดน จังหวัดหนองคาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางข้า สะพานมิตรภาพไทย - ลาว (ด่านสากนขัวมิดตะพาบแห่งที่ 1) สู่ เวียงจันทน์ นำท่านชมและสักการะ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปี เช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้ามี อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ประดิษฐานอยู่ และยังมีร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหัตถกรรมมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูไซ (Victory Gate of Vientiane) แลนด์มาร์คสำคัญของนครเวียงจันทน์ ที่งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง และฝรั่งเศส ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

ประตูชัย เวียงจันทน์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Azalea Park View Hotel ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางแต่เช้า 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

  

วันที่สองเวียงจันทน์ – รถไฟลาว จีน (LCR) – ด่านบ่อเต็น/บ่อหาน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – สิบสองปันนา (เมืองเชียงรุ้ง) – ถนนคนเดิน (B/L/D)

  

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน หนองคาย เวียงจันทน์ สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 5 วัน 4 คืน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านเช็คเอ้าท์ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟลาวจีน ขบวน C82/07.30 – 11.02 น. (ไม่อนุญาตให้นำแอลกอฮอล์และของมีคมเข้าในสถานี)  นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว–จีน (LCR) ขบวนล้านช้าง เดินทางสู่ ด่านบ่อเต็น บ่อหาน ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามระหว่างสองข้างทาง ผ่านอุโมงค์ทั้งสั้นและยาวมากกว่า 30 อุโมงค์และท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ลอดอุโมงค์ที่ขุดเจาะผ่านทะลุภูเขาที่ยาวนับ 1 กิโลเมตร ผ่านป่าเขาลำเนาไพร และหมู่บ้านน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง ผ่านเมืองโฮง วังเวียง เมืองกาสี เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาหม้อ นาเตย สู่สถานีเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศลาว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

*เนื่องจาก!! ตั๋วรถไฟเป็นระบบ Random ไม่สามารถล็อคที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกันขออภัยในความไม่สะดวกหากท่านไม่ได้นั่งติดกัน และขอความกรุณาลูกค้าถือกระเป๋าสัมภาระขึ้นขบวนรถไฟด้วยตัวท่านเอง*

11.30 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟบ่อเต็น บ่อเต็น เป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการและอื่นๆ ของสปป. ลาว โดยบ่อเต็นเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านในเขตเมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนลาว–จีน ตรงข้ามกับเมืองโม่ฮาน เขตสิบสองปันนาของจีน มี เส้นทาง R3a เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าหลักระหว่างไทย–สปป.ลาว–จีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองบ่อเต็น (มื้อที่ 3) 

รถไฟความเร็วสูงสิบสองปันนา

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อเต็นเขตชายแดนลาว–จีน (ด่านตม.จีน) ดำเนินการแจ้งเอกสารผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน หรือ โม่ฮาน เข้าสู่ประเทศจีน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว ขบวน C38/17.08 – 18.15 เดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที)              

เย็น เดินทางถึง เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไท Xishuangbanna หรือ เมืองจิ่งหง (Jing Hong ในภาษาจีน) เชียงรุ้งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล นำท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเชียงรุ้งสิบสองปันนา ตั้งอยู่ริมแม่น้ำล้านช้าง หรือ แม่น้ำโขง เดินชมสินค้า ของที่ระลึก และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมือง เป็นสีสันที่คึกคักที่สุดยามราตรีของเมืองเชียงรุ้ง 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

ที่พักGolden Phoenix Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง   

 

วันที่สามตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านไทลื้อ บ้านหัวนา – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนป่าดงดิบ – การแสดงนกยูง – โชว์พาราณสี (B/L/D)

 

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนไทลื้อสิบสองปันนา ที่นำสินค้าประเภทผักและผลไม้แปลกตาซึ่งพบเห็นได้ยากที่ประเทศไทยมาวางจำหน่ายมากมาย นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นบ้านแบบคนท้องถิ่น เช่น อาหารไทลื้อ อาหารอาข่า ขนมมงคลที่ทำตามเทศกาล สมุนไพรหายากจากเทือกเขาหิมาลัยและเห็ดจากป่าลึก เป็นต้น จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อบ้านหัวนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทลื้ออนุรักษ์ของเมืองเชียงรุ้ง ภายในหมู่บ้านมีการทำเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา และกระดาษสา สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้คำแนะนำและบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

สวนป่าดงดิบ สิบสองปันนา

บ่าย นำคณะเดินทางไปยัง สวนป่าดงดิบ หรือ ศูนย์วัฒนธรรมเผ่าไอนี (อีก้อ) ชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ เล่าตำนานพื้นบ้านเรื่องพระสุธนมโนราห์ จากนั้นชม การแสดงนกยูง นับพันตัวที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก เป็นภาพที่หาชมได้ยาก ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอย่างใกล้ชิด หรือซื้ออาหารให้นกยูงได้ตามอัธยาศัย จากนั้นพาท่านข้ามสะพานแห่งความรัก ขึ้นไปบ้านวัฒนธรรมเผ่าไอนี ชมการแสดงระบำไม้ไผ่ การสาธิตประเพณีการแต่งงาน จากนั้นลงจากหมู่บ้านไปแวะชมโชว์ดนตรีฟังจังหวะกลองสนุกๆ ที่น้ำตกเก้ามังกร ที่นี่นอกจากจะมีพื้นที่แสดงวัฒนธรรมไทลื้อให้ชมแล้ว ยังมีการจัดแสดงโชว์เล่นน้ำสงกรานต์ ปอยซอนน่ำการแสดงของช้างแสนรู้ อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนาโดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัด ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาอีกด้วย

การแสดงพาราณสี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม การแสดงโชว์พาราณสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา สุดยอดการแสดงแฟนตาซีที่ทุ่มทุนมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในมณฑลยูนนาน จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่วัดพระธาตุปางเยื่อ – อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง – วัดป่าเจย์ – จุดชมวิวเมืองเก้า จอม สิบสองเชียง – เจดีย์ทองคำใหญ่เก้าจอม – ตรอกสงกรานต์ – ตลาดไนท์บาซ่าร์ (B/L/D)

 

วัดป่าเจย์ สิบสองปันนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุปางเยื่อ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และสวยงามอีกหนึ่งวัดในเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำท่านเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง หรือ สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ มีเนื้อที่ 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวน มีรูปปั้นทองเหลืองของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเมืองเก้าจอม สิบสองเชียง โครงการ 9 จอม 12 เชียง สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนามูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าหกหมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อเพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ ธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรมโรงแรมระดับ 5 ดาว รีสอร์ท สปา ร้านอาหาร สวนสุขภาพ  พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง จากนั้นชม เจดีย์ทองคำใหญ่เก้าจอม และ ตรอกสงกรานต์

เมืองเก้าจอม สิบสองเชียง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ริมแม่น้ำโขง อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่ห้าเชียงรุ้ง – รถไฟความเร็วสูง – บ่อเต็น – รถไฟลาว จีน (EMU) - เวียงจันทน์ – หนองคาย–อุดร (B/L/-)

 

รถไฟขบวนฟูชิงห้าว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11) จากนั้นเก็บสัมภาระกระเป๋าเดินทาง นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าวขบวน C389/07.45 – 09.00 .จาก สถานีรถไฟสิบสองปันนา นครเชียงรุ้ง ไปยัง สถานีรถไฟบ่อหาน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (โม่ฮานนำท่านทำพิธีการผ่านแดนเข้าสู่ ด่านบ่อเต็น สปป.ลาว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 11) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟบ่อเต็น นำท่านนั่งรถไฟ LCR ขบวนล้านซ้าง C81/12.15 – 15.45 น. สู่ สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเมืองอุดมไซ เมืองหลวงพระบาง เมืองกาสี เมืองวังเวียง  

15.45 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

**หมายเหตุ: โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือ  6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างแสตมป์ 2 หน้าเต็ม
 • รูป 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ต้องอัดด้วยกระดาษสีโกดัก หรือฟูจิเท่านั้น (รูปถ่ายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นไฟล์เอามาจากร้านถ่ายรูปและต้องใช้ Digital Camera ถ่าย ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ถ่ายได้) 

กรุณาส่งไฟล์รูปถ่าย (JPG) มาที่อีเมล์ opesmiletour@gmail.com 

***ส่งมาก่อนการเดินทาง 20 วัน

ระเบียบเรื่องรูปถ่ายการขอวีซ่าจีน มีดังนี้

 • รูปขนาด 33 มม. X 48 มม.
 • พื้นหลังสีขาว
 • ห้ามใส่เสื้อขาว
 • ห้ามยิ้ม
 • ต้องเห็นหู
 • ถ่ายหน้าตรง
 • ห้ามใส่แว่นตา
 • คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า
 • ห้ามใส่หมวก
 • ห้ามใส่เครื่องประดับ

 

  ระเบียบการทำวีซ่าหน้าด่านจีน

 

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ
Visitors: 3,757