ทัวร์สิบสองปันนา นั่งรถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน หนองคาย เวียงจันทน์ สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 5 วัน 4 คืน (อัพเดท 2567/2024)

นั่งรถไฟลาว-จีน (LCR)/รถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว สู่เส้นทางสิบสองปันนา เยือนถิ่นไทลื้อ 

เริ่มจากอุดรฯ – หนองคาย แบบสบายๆ

กรุ๊ปครบ 8 - 10 ท่าน กำหนดวันเดินทางได้เอง 

 "เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ" 

 

"สิบสองปันนา มีความหมายว่า “นาสิบสองพัน” หรือ “นา 12,000 ผืน” เป็นเมืองที่อยู่ในมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศจีน ดินแดนอู่ข้าวอู่น้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขาลำเนาไพร ถ้ำ น้ำตก สัตว์ป่านานาพรรณ ดอกไม้นานาชนิด ห้วยหนองคลองบึง แม่น้ำลำธาร ชาวสิบสองปันนาเป็นชาวไทลื้อ ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ตามแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง)  มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับคนไทยล้านนาและคนลาว"

 

อ่านบทความเกี่ยวกับสิบสองปันนา → เที่ยวเมืองสิบสองปันนา นครเมิงไตของชาวไตลื้อ

  ไฮไลท์การเดินทาง 

 • นั่งรถไฟลาว-จีน/รถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว สู่สิบสองปันนา-เชียงรุ้ง เยือนถิ่นไทลื้อ-นครเมิงไต
 • ย้อนวันวานสู่ หมู่บ้านไทลื้อโบราณ สัมผัสวิถีชีวิตของคนไทลื้อแห่งเมืองสิบสองปันนา
 • ชม ระบำนกยูง ของสาวไทลื้อ งดงามอ่อนช้อยตรึงตราตรึงใจ
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ตลาดกลางคืนเมืองเชียงรุ้ง (เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง)
 • ชมวิหารอันยิ่งใหญ่ศิลปะแบบไทลื้อประยุกต์ ณ วัดราชฐานหลวงป่าเจย์
 • ตื่นตาตื่นใจกับ โชว์พาราณสีชุดใหญ่ สัมผัสมนต์เสน่ห์วัฒนธรรมไทลื้อ
 • ตามรอยอารยธรรมไทลื้อ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง

 

 โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกอุดรธานี – หนองคาย – สะพานมิตรภาพไทย-ลาว – เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – ประตูไซ (-/-/D) 

  

พระธาตุหลวง เวียงจันทน์

บ่าย ทีมงาน โอเพ่น สไมล์ ทัวร์ รับคณะที่ สนามบินอุดรธานี จากนั้นออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว โดยรถปรับอากาศ

เดินทางถึง ด่านชายแดน จังหวัดหนองคาย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางข้า สะพานมิตรภาพไทย - ลาว (ด่านสากนขัวมิดตะพาบแห่งที่ 1) สู่ เวียงจันทน์ นำท่านชมและสักการะ พระธาตุหลวง มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า พระเจดีย์โลกะจุฬามณี นับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งของเมืองเวียงจันทน์ ตำนานกล่าวว่าพระธาตุหลวงมีประวัติการก่อสร้างนับพันปี เช่นเดียวกับพระธาตุพนมในประเทศไทย วัดพระธาตุหลวงถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของประเทศลาว บริเวณด้านหน้าประดิษฐาน อนุสาวรีย์พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช และยังมีร้านค้าจัดจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและหัตถกรรมมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ประตูไซ (Victory Gate of Vientiane) แลนด์มาร์คสำคัญของนครเวียงจันทน์ ที่งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานลาวล้านช้าง และฝรั่งเศส ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองเวียงจันทน์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนของชาติที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Vientane Plaza Hotel ระดับ 4 ดาว 

หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางแต่เช้า 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง)

  

วันที่สองเวียงจันทน์ – รถไฟลาว จีน (LCR) – ด่านบ่อเต็น/บ่อหาน – นั่งรถไฟความเร็วสูง – สิบสองปันนา (เมืองเชียงรุ้ง) (B/L/D)

  

โปรแกรมทัวร์รถไฟความเร็วสูงลาว-จีน หนองคาย เวียงจันทน์ สิบสองปันนา เชียงรุ้ง 5 วัน 4 คืน

เช้า เช้านี้เราจะออกเดินทางแต่เช้าสู่ สถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อรอขึ้นรถไฟลาว–จีน ขบวนC827/08.50 – 12.45 น . (ไม่อนุญาตให้นำแอลกอฮอล์และของมีคมเข้าในสถานี)

บริการอาหารเช้าแบบกล่องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง (มื้อที่ 2)

08.50 น. นำท่าน นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาวจีน (LCR) เดินทางสู่ ด่านบ่อเต็น-บ่อหาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านอุโมงค์ทั้งสั้นและยาวมากกว่า 30 อุโมงค์ และท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ลอดอุโมงค์ที่ขุดเจาะผ่านทะลุภูเขาที่ยาวนับ 1 กิโลเมตร ผ่านป่าเขา ลำเนาไพร และหมู่บ้านน้อยใหญ่ตลอดเส้นทาง ผ่านเมืองโฮง วังเวียง เมืองกาสี เมืองหลวงพระบาง เมืองอุดมไซ เมืองนาหม้อ นาเตย สู่สถานีเมืองบ่อเต็น สถานีสุดท้ายในประเทศลาว

*เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทาง และสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบล้อลากที่มีคันชักและมีขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป*

12.45 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟบ่อเต็น บ่อเต็นเป็นพื้นที่เชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจการค้าการบริการและอื่นๆ ของสปป. ลาว โดยบ่อเต็นเป็นชื่อเรียกของหมู่บ้านในเขตเมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา ตั้งอยู่ใกล้เขตชายแดนลาว–จีน ตรงข้ามกับเมืองโม่ฮาน เขตสิบสองปันนาของจีน มี เส้นทาง R3a เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าหลักระหว่างไทย–สปป.ลาว–จีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอหาารเมืองบ่อเต็น (มื้อที่ 3) 

รถไฟความเร็วสูงสิบสองปันนา

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อเต็นเขตชายแดนลาว–จีน (ด่านตม.จีน) ดำเนินการแจ้งเอกสารผ่านแดน ตรวจคนเข้าเมืองบ่อหาน หรือ โม่ฮาน เข้าสู่ประเทศจีน จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงฟูซิงห้าว ขบวนC380 เดินทางสู่ เมืองเชียงรุ้ง (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที) 

เย็น เดินทางถึง เมืองเชียงรุ้ง ซึ่งเป็นเมืองเอกของจังหวัดสิบสองปันนา เขตปกครองตนเองชนชาติไท Xishuangbanna รือ เมืองจิ่งหง (Jing Hongในภาษาจีน) เชียงรุ้งเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจีนตอนใต้ (มณฑลยูนนาน) ซึ่งมีเมืองคุนหมิงเป็นเมืองหลวงของมณฑล

 

ที่พักXin Le Wan Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง   

 

วันที่สามตลาดเช้าไทลื้อ – หมู่บ้านไทลื้อ ‘ม่านหัวนา – วัดหลวงเมืองลื้อ – สวนป่าดงดิบ – การแสดงนกยูงบิน – โชว์พาราณสี - เมืองเก้าจอม สิบสองเชียง (ตลาดไนท์บาร์ซ่า) (B/L/D)

 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)

08.00 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดเช้าไทลื้อ ชมวิถีชีวิตยามเช้าของคนไทลื้อสิบสองปันนา ที่นำสินค้าประเภทผักและผลไม้แปลกตาซึ่งพบเห็นได้ยากที่ประเทศไทยมาวางจำหน่ายมากมาย นอกจากนั้นยังมีสินค้าพื้นบ้านแบบคนท้องถิ่น เช่น อาหารไทลื้อ อาหารอาข่า ขนมมงคลที่ทำตามเทศกาล สมุนไพรหายากจากเทือกเขาหิมาลัยและเห็ดจากป่าลึก เป็นต้น จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านไทลื้อม่านหัวนา ซึ่งเป็นหมู่บ้านไทลื้ออนุรักษ์ของเมืองเชียงรุ้ง ภายในหมู่บ้านมีการทำเครื่องเงิน เครื่องปั้นดินเผา และกระดาษสา สัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ โดยมีไกด์ท้องถิ่นให้คำแนะนำและบรรยายเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่น่าสนใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

การแสดงนกยูงบิน

บ่าย นำคณะเดินทางไปยัง วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่ที่สุดของสิบสองปันนาโดยการลงทุนก่อสร้างโดยบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัด ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ใหญ่ที่สุดในสิบสองปันนา นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยศาสนาพุทธสิบสองปันนาอีกด้วย จากนั้นนำท่านชม เจดีย์จอมไข่ ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาสูงสุดของวัดหลวงเมืองลื้อ จากนั้นนำท่านขึ้นชม สะพานแก้วลอยฟ้า ภูเขา Nan Lian Shan  ให้ท่านได้ชมความสวยงามของเมืองเชียงรุ้งจากมุมสูงบนสะพานกระจกใสนำท่านชม การแสดงนกยูงบิน นับร้อยตัวที่บินลงมาจากเนินเขาตามเสียงนกหวีดของครูฝึก เป็นภาพที่หาชมได้ยาก ให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศอย่างใกล้ชิด หรือซื้ออาหารให้นกยูงได้ตามอัธยาศัย

 

การแสดงพาราณสี

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านชม การแสดงโชว์พาราณสี ซึ่งเป็นการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อของสิบสองปันนา สุดยอดการแสดงแฟนตาซีที่ทุ่มทุนมหาศาล ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในมณฑลยูนนาน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) และเดินเที่ยวชม ตลาดไนท์บาซ่าร์ริมแม่น้ำโขง อิสระช้อปปิ้ง เดินเล่นเที่ยวชมแสงสียามค่ำคืนตามอัธยาศัย โครงการ 9 จอม 12 เชียงสร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บนพื้นที่ 600 ไร่ ณ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มูลค่าโครงการใช้วงเงินลงทุนไม่ต่ำกว่าหกหมื่นล้านบาท สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไทลื้อ เพื่อให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและธุรกิจนานาชาติประกอบด้วยศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ศูนย์กระจายสินค้า หัตถกรรม โรงแรมระดับ 5ดาว รีสอร์ท สปาร้านอาหาร สวนสุขภาพ  พิพิธภัณฑ์สามเหลี่ยมทองคำ พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน ตลอดจนอาคารบ้านเรือนแบบไทลื้อ 300 กว่าหลัง สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สี่วัดพระธาตุปางเยื่อ – อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง – วัดป่าเจย์ – พระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ – ต้นไม้อธิษฐาน – สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย (B/L/D)

 

วัดป่าเจย์ สิบสองปันนา

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุปางเยื่อ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และสวยงามอีกหนึ่งวัดในเมืองสิบสองปันนา จากนั้นนำคณะแวะชม ร้านยาสมุนไพร และ ร้านขายของฝากพื้นเมือง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

บ่าย นำท่านเที่ยวชม อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง หรือ สวนบ้านถิ่นในคำไทลื้อ  มีเนื้อที่ 1.54 หมื่นตารางเมตร เป็นสวนที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เป็นสวนที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง ในอดีตสวนแห่งนี้เป็นสวนดอกไม้ของเจ้าผู้ปกครองแขวนสิบสองปันนา จึงเป็นสถานที่พักผ่อนของเจ้าแผ่นดินและขุนนางชั้นสูง และนางสนม ด้านหน้าของสวน มีรูปปั้นทองเหลืองของท่านนายก โจวเอินไหล ในชุดไทลื้อ ในมืออุ้มขันน้ำและใบมะกอกและเล่นสงกรานต์กับชาวบ้าน รูปปั้นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงท่านเมื่อครั้งที่ท่านเดินทางมาดูงานที่สิบสองปันนาและได้ร่วมเล่นสงกรานต์กับชาวไทลื้อ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากชม พระราชวังไทลื้อ สีทองอร่าม ซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ ภายในอุทยานยังมีสวนพฤกษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงาม นำท่านขอพรจาก ต้นไม้อธิษฐาน ด้วยการเขียนคำอธิษฐานขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดง ก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริงจากนั้นชม สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าเจย์ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง ในอดีตวัดนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาและเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงรุ้ง 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้าเมืองน้ำบ้านไทลื้อ – สถานีรถไฟสิบสองปันนา – สถานีรถไฟบ่อหาน – ด่านบ่อหาน – ด่านบ่อเต็น – เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดรธานี (B/L/-)

 

รถไฟขบวนฟูชิงห้าว  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองน้ำบ้านไทลื้อ เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์ของชาวไทลื้อ ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวิถีชีวิตของชาวชุมชน รวมทั้งชมงานฝีมือ หัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ สถานีรถไฟสิบสองปันนา เพื่อนำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง ขบวน D887/11.26 – 17.38 น.จาก สถานีรถไฟสิบสองปันนา นครเชียงรุ้ง สู่ สถานีเวียงจันทน์

บริการอาหารกลางวันแบบกล่องเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง (มื้อที่ 12) จากนั้นออกเดินทางสู่ สถานีนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเมืองอุดมไซ เมืองหลวงพระบาง เมืองกาสี เมืองวังเวียง 

17.38 น. เดินทางถึง นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย–ลาว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านข้ามสะพานมิตรภาพไทย–ลาว เดินทางถึงประเทศไทย จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี เจ้าหน้าที่บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการเช็คอิน ส่งทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

**หมายเหตุ: โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือ  6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างแสตมป์ 2 หน้าเต็ม

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

อัลบั้มการเดินทาง

นั่งรถไฟความเร็วสูง จากด่านบ่อหานไปสิบสองปันนา

แนะนำโปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา 2567/2024

Visitors: 32,009