ทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน 5 คืน

โปรแกรมทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง วัน คืน

เที่ยวฟิน 3 มรดกโลก เช็คอินครบทุกจุดไฮไลท์ 

"เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ"

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวจีน 3 มรดกโลก เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง
 • สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่ อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ งามดั่งเทพนิยาย
 • ไปเดินบนกระจกใส ให้หัวใจเต้นรัว ที่ ระเบียงแก้วอู่หลง 1 ในจุดชมวิวที่หวาดเสียวที่สุดในโลก
 • ชมความงามของ อุทยานเขานางฟ้า แล้วไปพิสูจน์ 4 สิ่งมหัศจรรย์ที่สวยที่สุดในอู่หลง
 • นมัสการหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปนั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • ไปสัมผัสดินแดนชวนฝันที่ ภูเขาหิมะวาวู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก UNSEEN เมืองจีน
 • ตื่นตากับ รถไฟทะลุตึก 19 ชั้น ที่เมืองฉงชิ่ง 

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกสนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินเฉิงตู เทียนฟู่• วัดต้าฉือ • ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ • รูปปั้นแพนด้ายักษ์ตึก IFS • ถนนคนเดินชุนชีลู่ (-/-/อาหารบนเครื่องบิน)

 

ทัวร์เฉิงตู ฉงชิ่ง อู่หลง 6 วัน 5 คืน

07.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

10.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG618 ✈ (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.00 น. เดินทางถึง สนามบินเทียนฟู่ เมืองเฉิงตู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นที่จีน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ เมืองเฉิงตู เมืองเอกในมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน นำท่านเดินทางสู่ วัดต้าฉือ (วัดมหาเมตตา) สถานที่ผนวชเป็นพระภิกษุของพระถังซัมจั๋งก่อนจะเดินทางไปชมพูทวีป ตั้งอยู่ใจกลางนครเฉิงตู จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ เป็นแหล่งช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน โรงภาพยนตร์ จัตุรัส และโรงแรมหรู สัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนสมัยใหม่ จากนั้นชม รูปปั้นแพนด้ายักษ์ กำลังปีนตึก IFS เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครมาเฉิงตูแล้วจะต้องมาเช็คอิน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ เป็นย่านวัยรุ่นเปรียบได้กับสยามสแควร์ซึ่งขายสินค้าที่ทันสมัย เป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านได้ ห้างดังในย่านนี้มีให้เลือกช้อปปิ้งมากมายหลากหลาย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HANGCHEN INT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สองเฉิงตู • ฉงชิ่ง • อู่หลง • อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ • ระเบียงแก้วอู่หลง (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                 

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อู่หลง เป็นเมืองที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยภูเขาสูงทำให้เมืองนี้มีป่าไม้และพื้นที่สีเขียวมากมาย มีแม่น้ำอู่เจียงไหลตัดผ่านกลางเมือง อู่หลงอยู่ห่างจากเมืองฉงชิ่งประมาณ 130 กิโลเมตร ถนนเป็นทางด่วนพิเศษตลอดเส้นทาง เป็นสถานที่ตั้งของอุทยานที่ได้รับเป็นมรดกโลกถึง 2 แห่ง คือถ้ำฝูหยงต้งและอุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 

อุทยานเขานางฟ้า

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว + รถอุทยาน) เป็นผาที่น่าอัศจรรย์ ชม 3 สะพานสวรรค์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ. 2007 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์เคยเป็นสถานีม้าเร็วในสมัยราชวงศ์ถังและที่แห่งนี้เคยเกิดการยุบตัวของเปลือกโลกกลายเป็นหลุมธรรมชาติขนาดใหญ่ นำท่านโดยสารลิฟท์แก้วลงไปสู่หุบเหวเบื้องล่างที่ระดับความลึกประมาณ 80 เมตร เมื่อลงไปถึงแล้วจะพบกับเส้นทางเดินเท้า เที่ยวชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของกลุ่มสะพานสวรรค์ (กลุ่มสะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 สะพาน แห่งแรกคือสะพานมังกรสวรรค์ ลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่ เมื่อมองทะลุออกไปคล้ายกับสะพานเชื่อมสวรรค์กับโลกมนุษย์ สะพานแห่งที่สองคือสะพานมังกรเขียว ลักษณะเป็นหน้าผาทิ่มแทงไปในท้องฟ้า และสะพานแห่งที่สามคือสะพานมังกรดำ ลักษณะเป็นโตรกหน้าผาอยู่ในส่วนที่แคบที่สุด แสงผ่านเข้าไปน้อยทำให้ดูค่อนข้างมืดดำ นอกจากนี้บริเวณหุบเหวด้านล่างยังเป็นที่ตั้งของ บ้านโบราณกลางหุบเขา เป็นฉากใหญ่ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ‘ศึกโค่นบัลลังก์วังทอง’และเป็นฉากหลังของภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง Transformers 4จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้วอู่หลง (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) เป็นสะพานที่มีพื้นที่หน้ากว้างที่กว้างที่สุดในโลก จุดชมวิวแห่งนี้เป็นหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตร ส่วนที่ยื่นออกจากหน้าผา 11 เมตร ความยาว 26 เมตร ความสูงแนวตั้งจากด้านล่างของหน้าผาสูง 280 เมตร วางแผนและออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญจากในประเทศและต่างประเทศกว่า 20 ท่าน ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวสะพานแก้วที่ติดอันดับแผ่นกระจกกว้างที่สุดในโลก   

ระเบียงแก้วอู่หลง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม LANHANG ART HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สาม: อู่หลง • อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) • ฉงชิ่ง • ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก • ศาลาประชาคม (ด้านนอก) • หงหยาต้ง• ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                                                                

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเขานางฟ้า (รวมรถไฟเล็ก) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4Aของประเทศจีน อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำอวู่เจียงในระดับความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเล มียอดเขาสูงสุดที่ 2,033 เมตร อุทยานเขานางฟ้ามีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติที่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดูจนได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งสี่สิ่งมหัศจรรย์คือมีป่าไม้หนาแน่น มียอดเขาประหลาด มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และมีลานหิมะในฤดูหนาว ปกติภูเขานางฟ้าเป็นเขตทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อันดับหนึ่งทางภาคใต้ของประเทศจีน 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

รถไฟฟ้าวิ่งทะลุตึก

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง นำท่านชม รถไฟฟ้าวิ่งทะลุตึก รถไฟฟ้าที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร เนื่องจากถูกสร้างขึ้นมาให้ลอดผ่านอาคารต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทุบตึกทิ้ง รถไฟฟ้าทะลุตึกสายนี้เรียกว่า ‘Mountain City’ ตั้งอยู่ในเมืองฉงชิ่ง เป็นรถไฟชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นบนตึกสูงถึง 19 ชั้น โดยนักวางแผนได้ทำการสร้างสถานี Liziba Station ในอาคารที่มีประชาชนพักอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ตั้งแต่ชั้นที่ 6 ไปจนถึงชั้นที่ 8 โดยให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าจากสถานีดังกล่าวได้อย่างสะดวกสบาย แม้ว่าประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะอาศัยอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่รถไฟได้เข้าสู่ชานชาลา ทางเจ้าหน้าที่จะเปิดเสียงลงด้วยอุปกรณ์ชนิดพิเศษ ซึ่งจะทำให้เสียงของรถไฟดังไม่ต่างจากเครื่องล้างจานเลย นำท่านชม ศาลาประชาคมฉงชิ่ง (ด้านนอก) เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์พิเศษของเมืองฉงชิ่งด้วยการผสมผสานลักษณะเด่นของศิลปะราชวงศ์ชิงและราชวงศ์หมิงไว้ด้วยกันด้วยการจำลองรูปทรงมาจากหอฟ้าเทียนถานที่กรุงปักกิ่ง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ หง หยาต้ง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจียหลิงที่นครฉงชิ่ง เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ขนาดใหญ่สร้างติดกับหน้าผา ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย และมีโรงแรมด้วย ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจี่ยฟางเป้ เป็นจัตุรัสที่ให้ผู้คนสามารถมาเดินท่องเที่ยว ตั้งอยู่ใจกลางเมืองฉงชิ่ง เป็นย่านช้อปปิ้ง ธุรกิจสุดหรู

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HONGLOU CHANGJIAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ฉงชิ่ง • ชมหลวงพ่อโตเล่อซาน •  ง๊อไบ๊ • วัดเป้ากั้ว • วัดฝูหู่ (รวมรถกอล์ฟ) (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                          

 

หลวงพ่อโตเล่อซาน

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่าน หลวงพ่อโตเล่อซาน เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้ขึ้นเป็นมรดกโลกร่วมกับภูเขาเอ๋อเหมย์ เมื่อปี พ.ศ. 2539 พระพุทธรูปเล่อซานเริ่มสร้างตั้งแต่ราชวงศ์ถังโดยพระไห่ทง องค์พระมีความสูงกว่า 70 เมตร ไหล่กว้างกว่า 20 เมตร พระเศียรสูงเท่าภูเขา พระบาทวางอยู่ริมแม่น้ำ พระหัตถ์วางบนเข่า พระพักตร์อิ่มเอิบสงบ ตามตำนานเล่าว่าพระไห่ทงได้เดินทางมายังเสฉวนและพบว่าเขาเล่อซานตั้งอยู่บนทางผ่านของแม่น้ำสามสาย มักเกิดอุบัติเหตุเรือล่มทำให้มีผู้คนเสียชีวิตบ่อยครั้ง พระไห่ทงจึงตั้งใจสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นตรงจุดนี้เพื่อให้พระคุ้มครองแก่ผู้เดินทาง ต่อมามีชาวพุทธผู้มีจิตศรัทธาได้ใช้ความพยายามอีก 70 ปี สร้างพระพุทธรูปองค์นี้จนสำเร็จ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมือง๊อไบ๊ นำท่านชม วัดเป้ากั้ว เป็นวัดที่มีอายุนับหลายร้อยปี สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน โพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิต ณ เขาง๊อไบ๊ ซึ่งเป็นความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ภายในมีโบราณสถานสำคัญคือ ซานเหมิน (ประตูเขา) วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะใหม่โดยพระชาวไต้หวันแห่งเมืองเกาสงเป็นวัดและพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่า รูปภาพ องค์พระ ของสำริดคล้ายหน้าคน เหมือนเทพเจ้าซึ่งใส่หน้ากากทำจากทองสำริด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดฝูหู่ (รวมรถกอล์ฟ) เป็นวัดที่มีโครงสร้างไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในเขตเขาง๊อไบ๊แห่งนี้ ท่านจะได้พบรูปปั้นพระอรหันต์ 500 องค์ ที่ประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ สูงสง่า งดงามมากๆ มีเรื่องเล่าว่าจุดที่ตั้งวัดแห่งนี้มักจะมีเสือออกมาทำร้ายผู้คนอยู่หลายครั้ง จึงมีการสร้างวัดนี้ขึ้นมา ต่อมาได้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าของชาวบ้านในสมัยโบราณ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้น นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม CENTURY SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่ห้าง้อไบ๊ • ภูเขาหิมะวาวู่ (รวมกระเช้า) (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                                                                              

 

ภูเขาหิมะวาวู่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม ภูเขาหิมะวาวู่ ภูเขารูปโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในเขตหงหยา เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน มีความสูง 2,830 เมตรจากระดับน้ำทะเล และมีพื้นที่บนยอดเขาประมาณ 110,000 ตารางกิโลเมตร ที่นี่ถูกจัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A และเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โลกแห่งน้ำ, โลกแห่งถ้ำ, อาณาจักรแห่งดอกไม้, เปลแห่งหิมะ, บ้านเกิดของเมฆ และพิพิธภัณฑ์สัตว์และพืช ภูเขาวาวู่ในตำนานเป็นสถานที่ที่เทพธิดาหนี่วาหลอมหินเพื่อซ่อมแซมท้องฟ้า เขาวาวู่คู่กับเขาง๊อไบ๊ ถูกขนานนามว่า สองสิ่งมหัศจรรย์ใจกลางแคว้นสู่ 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมCENTURY SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (ตามมาตรฐานของประเทศจีน) 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วันก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่หกเฉิงตู • ถนนโบราณจิ้นหลี่ •  สนามบินเมืองเทียนฟู่ • กรุงเทพฯ (เช้า/เที่ยง/-)                                                                                                                                                                  

 

ถนนโบราณจิ้นหลี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณจิ้นหลี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เต็มไปด้วยเสน่ห์และกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนโบราณ ถนนโบราณแห่งนี้มีประวัติยาวนานกว่า 2,300 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์จิ้น (ค.ศ. 265-420) เดิมทีถนนสายนี้เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถัง (ค.ศ. 618-907) ถนนจิ้นหลีได้รับการพัฒนาและขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองเฉิงตู

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเทียนฟู่

15.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย เที่ยวบินที่ TG619

17.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

**หมายเหตุโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อัตราค่าบริการ

ราคาท่านละ 18,900 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 5,000 บาท

อัตรานี้รวม

 1. ค่าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว จำนวน 5 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่ารถทัวร์ปรับอากาศนำเที่ยวตามโปรแกรม
 4. ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) และหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 6. ค่าน้ำดื่ม 2 ขวด/ท่าน/วัน
 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถในจีน
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าบัตรโดยสาร กรุงเทพฯ- เฉิงตู -กรุงเทพฯ
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ อาทิ ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้
 4. ค่าตั๋วเข้าชมอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
 5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

การชำระมัดจำ

 • ชำระมัดจำ ท่านละ 50% ของราคาเต็ม เมื่อมีการยืนยันการเดินทาง
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนเดินทาง ตามที่ตกลงกัน  

กรณียกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถคืนเงินได้ (เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำห้องพัก, ค่าอาหาร, เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการทำวีซ่าและเอกสารต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมัดจำ
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อันเนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง

 • พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานคงเหลือ  6 เดือน นับจากวันเดินทางและมีหน้าว่างแสตมป์ 2 หน้าเต็ม

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

แนะนำโปรแกรมทัวร์จีน 2567/2024

Visitors: 37,638