ทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก เส้นทาง R3B เยือนถิ่นชนชาติไต (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ สไตล์ โอเพ่น สไมล์ทัวร์)

ครบจำนวน 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้เลย

ไฮไลท์การเดินทาง 

 • เที่ยวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู
 • เที่ยววัดพระธาตุดอนเรือง วัดครูบาบุญชุ่ม แห่งเมืองพง
 • โต้ลมหนาว สัมผัสสายหมอกที่ ดอยเหมย นครเชียงตุง
 • สักการะสามวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงตุง – วัดจอมคำ วัดจอมมน วัดจอมสัก
 • ตามรอยอารยธรรมชนชาติไต จากแม่สายสู่เชียงตุง
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ตลาดเชียงตุง (กาดหลวง)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง (อัพเดทมีนาคม 2566)   

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยในวันเดินทาง)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว (กรุณาส่งมาให้ทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์)
 • เด็ก ให้เตรียมสำเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป

 *กรุณาส่งเอกสารทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน*

อ่านบทความเกี่ยวกับเมืองเชียงตุง → เที่ยวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก สู่เส้นทาง R3B เยือนถิ่นชนชาติไต

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เมืองพง – วัดพระธาตุดอนเรือง (วัดครูบาบุญชุ่ม) – เชียงตุง – วัดมหาเมี๊ยะมุนี (-/L/D) 

  

วัดครูบาบุญชุ่ม

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ทำพิธีการข้ามแดนไปยัง อำเภอท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่นออกเดินทางไปตามเส้นทาง R3B (แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา) สู่ เมืองพง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ห่างจากท่าขี้เหล็ก 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที นำคณะเที่ยวชม วัดพระธาตุดอนเรือง ซึ่งมี ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งรัฐฉานเป็นเจ้าอาวาส มีอาณาบริเวณวัดที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง นำท่านเข้ากราบสักการะ พระบรมเกศาธาตุ ณ วิหารเก่าแก่ที่มีหลังคาทรงปราสาทซ้อนหลายชั้นที่เรียกว่า ทรงปยาธาตุ’ จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรกับ พระเจ้าอินสาน หรือ พระพุทธรูปไม้ไผ่สาน สร้างโดยครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ชาวไตในรัฐฉานนิยมสร้างพระพุทธรูปที่ใช้หวายหรือไม้ไผ่ที่จักแล้วมาสานขึ้นเป็นองค์พระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา นำท่านเดินเที่ยวชม ตำหนักภูฏาน ซึ่งเจ้าชายจิกมี้แห่งประเทศภูฏาน ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ครูบาบุญชุ่ม จากนั้นแวะเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยาองค์จำลอง สร้างโดยครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองพง      

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นติดแม่น้ำโขง (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงตุง (Kentung) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู มีระยะทาง 160 กม. จากท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขา สายน้ำ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และทุ่งนาขั้นบันได เดินทางผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็น หรือต้าเล่ย์ (TALAY) ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผ่านผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางสายนี้ และเป็นแหล่งพักรถ มีพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าแปลกตาหลายอย่าง

วัดมหาเมี๊ยะมุนี เชียงตุง

เย็น เดินทางถึง เมืองเชียงตุง เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาและเมืองเชียงรุ้งแห่งสิบสองปันนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ไทเขิน เรียกเมืองนี้ว่า เก็งตุ๋ง มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นแอ่งกระทะ และล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน นครเชียงตุงเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงยุคตุงคฤาษีสร้างเมือง สืบต่อเรื่อยมาถึงยุคพญามังรายแห่งล้านนาได้ส่งลูกหลานมาปกครองเป็นราชวงค์มังรายสายเชียงตุงกว่า 700 ปี นครแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า มีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับล้านนาในอดีตเป็นอย่างมาก

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hom Hein/Siri Kham Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เก็บสัมภาระ กระเป๋า ให้เรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางสู่ วัดมหาเมี๊ยะมุนี วัดพระเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง วัดเดียวในโลกที่ตั้งอยู่กลางสี่แยกใจกลางเมือง กลายเป็นวงเวียนกลางเมืองเชียงตุง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยเจ้าก้อนแก้วอินทแถลง เจ้าเมืองเชียงตุง นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี (องค์จำลอง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด สัมผัสบรรยากาศตลาดท้องถิ่นยามเย็น ชมสินค้า เสื้อผ้า และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองมากมาย 

เชียงตุง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  

วันที่สอง: ประตูป่าแดง – กู่เจ้าฟ้าเชียงตุง – ตลาดเชียงตุง (กาดหลวง) – วัดหลวงเชียงยืน – วัดจอมคำ – วัดอินทบุปผาราม – พระเกล็ดนาค – ต้นไม้ยางยักษ์ – หนองตุง– ดอยเหมย – วัดจอมสัก (B/L/D)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำท่านผ่านชม ประตูป่าแดง ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าจาก 12 แห่ง ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และอยู่ใกล้กับ กู่เจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) สถานที่เก็บอัฐิของเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมถึงพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย จากนั้นเที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ตลาดเมืองเชียงตุง (กาดหลวง) ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเชียงตุงจากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งไทใหญ่ ไทเขิน ตลอดจนชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่แต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกๆ ที่หาดูได้ยาก ของฝากที่ขึ้นชื่อที่สุดของเชียงตุงคือชาบ้านไซเพราะเป็นชาออร์แกนิคที่มาจากต้นชาที่มีอายุร้อยปีจากดอยสูงในรัฐฉาน นอกจากนั้นยังมีชุดพื้นเมือง ชุดชนเผ่า ผ้าซิ่นหลากหลายสีก็มีให้เลือกซื้ออย่างมากมาย ท่านสามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย 

ตลาดเชียงตุง

จากนั้นนำท่าน เข้าสักการะและพบพระสังฆราช วัดหลวงเชียงยืน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองเชียงตุง มีอายุมากกว่า 600 ปี นำคณะเดินทางสู่ วัดอินทบุปผาราม เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัด มีอายุกว่า 500 ปี และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในนครเชียงตุง ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในเมืองเชียงตุง นามว่า พระอินทร์ ที่มีพระพักตร์อิ่มเอม ดวงเนตรที่เมตตา ซุ้มเหนือเศียรพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้อายุนับร้อยปี จากนั้นนำคณะไปชมอีก 1 จอมศักดิ์สิทธิ์ คือ พระธาตุจอมคำ (วัดเขิน) ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณและพระธาตุโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงตุง เป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า องค์เจดีย์เป็นสีทองอร่ามทำจากทองแท้ โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะตั้งอยู่บน จอมคำ(จอมหมายถึงเนินเขา) ใกล้หนองตุง จากนั้นนำทุกท่านขึ้นไปชม วัดจอมมน 1 ใน 3 จอมศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงตุง นำท่านไปไหว้ พระเกล็ดนาค ที่ วัดยางกวง ชมพระเกล็ดนาคอันเก่าแก่ของเชียงตุงที่มีเพียงแค่ 2 องค์เท่านั้นในเมืองเชียงตุง เชื่อกันว่าถ้าใครปรารถนาสิ่งใด ไปอธิษฐานขอพรก็จะได้สมดังปรารถนาตามความต้องการ จากนั้นนำทุกท่านไปชม ต้นไม้ยางยักษ์ ขนาด 10 คนโอบอายุสองร้อยกว่าปี เป็นต้นไม้คู่เมืองเชียงตุง คนเชียงตุงเรียกว่า ต้นไม้หมายเมือง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)            

หนองตุง

บ่าย นำท่านไปเที่ยวชมความงามธรรมชาติของ หนองตุง หนองใหญ่ใจกลางเมืองเชียงตุงแหล่งพบปะของหนุ่มสาว ซึ่งนิยมมานั่งจิบชา กาแฟ กินหมูกระทะ และเนื้อเสียบไม้ต่างๆ ให้ท่านผ่อนคลายสบายๆ ณ ร้าน Jin Café ชิมกาแฟรสเข้มข้นโดยฝีมือแชมป์บาริสต้าระดับประเทศ (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) จากนั้นนำท่านเดินทางออกนอกเมืองไปเที่ยวชมธรรมชาติที่ ดอยเหมย หรือ ดอยหมอก ที่อยู่ห่างจากเมืองเชียงตุงประมาณ 30 กิโลเมตร ที่นี่เป็นที่เที่ยวไฮไลท์ เพราะเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเมืองเชียงตุง โดยเฉพาะในหน้าหนาวบนดอยจะมีหมอก อากาศดีมากๆ ส่วนหน้าฝนก็จะมีนาขั้นบันใดสวยๆ ธรรมชาติที่สดชื่นให้ได้ชมกันตลอดเส้นทาง ในช่วงสงครามเอเชียมหาบูรพา ดอยเหมยเป็นจุดยุทธศาสตร์ของเชียงตุงเป็นที่ตั้งกองกำลังของทหารอังกฤษ และเป็นสถานที่พักตากอากาศของคนอังกฤษอีกด้วย นำท่านเดินเที่ยวชม อาคารแบบโคโลเนียล ทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันไป ชมความสวยงามของ โบสถ์เก่าแก่ และ สะพานสายรุ้ง ข้ามแอ่งน้ำขนาดใหญ่ จากนั้นเดินชม ตลาดชุมชนดอยเหมย ชมสินค้าท้องถิ่นและสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนชาวดอยเหมย นำท่านขึ้นไปสักการะ พระธาตุสี่แผ่นดิน พร้อมสรงน้ำพระประจำวันเกิด    

 

พระยืนชี้นิ้ว เชียงตุง

เย็น นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดจอมสัก อีกหนึ่งจอมศักดิ์สิทธิ์ นมัสการ พระยืนชี้นิ้ว ที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน สูงราว 20 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติสุข  

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย    

 

วันที่สาม: เชียงตุง – พุทธอุทยานดอยปางควาย – ท่าขี้เหล็ก – เจดีย์ชเวดากองจำลอง – แม่สาย (B/L/-)

 

 พระพุทธรูปขาว ดอยปางควาย

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับสู่ ด่านแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะชม พุทธอุทยานบนดอยปางควาย ชมและสักการะ พระพุทธรูปอภัยราชมุณี และ สังเวชนียสถานจำลอง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านแวะซื้อของพื้นเมือง ผลไม้สด ที่ ตลาดดอยปางควาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำคณะออกเดินทางต่อไปยังท่าขี้เหล็ก 

15.00 น. เดินทางถึง ท่าขี้เหล็ก แวะชมและสักการะ เจดีย์ชเวดากองจำลอง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ด่านท่าขี้เหล็ก แม่สาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

โรงแรม/ที่พัก

อัลบั้มการเดินทาง

Visitors: 13,129