ทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน

เที่ยวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก เส้นทาง R3B เยือนถิ่นชนชาติไต (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ กำหนดวันเดินทางเองได้เลย!)

ครบจำนวน 8 ท่าน กำหนดวันเดินทางเองได้เลย

ไฮไลท์การเดินทาง 

 • เที่ยวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก เมือง 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู
 • เที่ยววัดพระธาตุดอนเรือง วัดครูบาบุญชุ่ม แห่งเมืองพง
 • สัมผัสหมู่บ้านสุดแปลกของชนเผ่าแอ่น รอยต่ออารยธรรมหลากชาติพันธุ์
 • สักการะสามวัดศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงตุง – วัดจอมคำ วัดจอมมน วัดจอมสัก
 • ตามรอยอารยธรรมชนชาติไต จากแม่สายสู่เชียงตุง
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ตลาดเชียงตุง (กาดหลวง)

 

เอกสารประกอบการเดินทาง (อัพเดทมีนาคม 2566)   

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ (ต้องนำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยในวันเดินทาง)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว (กรุณาส่งมาให้ทางอีเมล์ หรือ ทางไลน์)
 • เด็ก ให้เตรียมสำเนาบัตรสูติบัตร 1 ใบ
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป

 *กรุณาส่งเอกสารทั้งหมด ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน*

อ่านบทความเกี่ยวกับเมืองเชียงตุง → เที่ยวเชียงตุง รัฐฉานตะวันออก สู่เส้นทาง R3B เยือนถิ่นชนชาติไต

 

โปรแกรมการเดินทาง      

วันแรกแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เมืองพง – วัดพระธาตุดอนเรือง (วัดครูบาบุญชุ่ม) – เชียงตุง – ตลาดมืด (-/L/D) 

  

วัดครูบาบุญชุ่ม

08.00 น. คณะพร้อมกัน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย ทำพิธีการข้ามแดนไปยัง อำเภอท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท้องถิ่นออกเดินทางไปตามเส้นทาง R3B (แม่สาย – ท่าขี้เหล็ก – เชียงตุง – เมืองลา) สู่ เมืองพง ซึ่งตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ห่างจากท่าขี้เหล็ก 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที นำคณะเที่ยวชม วัดพระธาตุดอนเรือง ซึ่งมี ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งรัฐฉานเป็นเจ้าอาวาส มีอาณาบริเวณวัดที่กว้างใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง นำท่านเข้ากราบสักการะ พระบรมเกศาธาตุ ณ วิหารเก่าแก่ที่มีหลังคาทรงปราสาทซ้อนหลายชั้นที่เรียกว่า ทรงปยาธาตุ’ จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพรกับ พระเจ้าอินสาน หรือ พระพุทธรูปไม้ไผ่สาน สร้างโดยครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ชาวไตในรัฐฉานนิยมสร้างพระพุทธรูปที่ใช้หวายหรือไม้ไผ่ที่จักแล้วมาสานขึ้นเป็นองค์พระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา นำท่านเดินเที่ยวชม ตำหนักภูฏาน ซึ่งเจ้าชายจิกมี้แห่งประเทศภูฏาน ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่ครูบาบุญชุ่ม จากนั้นแวะเที่ยวชม เจดีย์พุทธคยาองค์จำลอง สร้างโดยครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองพง      

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นติดแม่น้ำโขง (มื้อที่ 1) พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชียงตุง (Kentung) เมืองที่ได้รับสมญานามว่า 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู มีระยะทาง 160 กม. จากท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางชมทัศนียภาพสองข้างทางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูเขา สายน้ำ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ และทุ่งนาขั้นบันได เดินทางผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็น หรือต้าเล่ย์ (TALAY) ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผ่านผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางสายนี้ และเป็นแหล่งพักรถ มีพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาลและสินค้าแปลกตาหลายอย่าง

ทัวร์เชียงตุง 3 วัน 2 คืน

เย็น เดินทางถึง เมืองเชียงตุง เมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่าเมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาและเมืองเชียงรุ้งแห่งสิบสองปันนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ไทเขิน เรียกเมืองนี้ว่า เก็งตุ๋ง มีพื้นที่กว้างใหญ่ เป็นแอ่งกระทะ และล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน นครเชียงตุงเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่าสองพันปี ตั้งแต่ยุคพุทธกาลจนถึงยุคตุงคฤาษีสร้างเมือง สืบต่อเรื่อยมาถึงยุคพญามังรายแห่งล้านนาได้ส่งลูกหลานมาปกครองเป็นราชวงค์มังรายสายเชียงตุงกว่า 700 ปี นครแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า มีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกับล้านนาในอดีตเป็นอย่างมาก

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hom Hein/Siri Kham Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว เก็บสัมภาระ กระเป๋า ให้เรียบร้อย จากนั้นออกเดินทางสู่ จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชม ตลาดมืด สัมผัสบรรยากาศตลาดท้องถิ่นยามเย็น ชมสินค้า เสื้อผ้า และชิมอาหารหรือขนมพื้นเมืองมากมาย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

  

วันที่สอง: ประตูป่าแดง – กู่เจ้าฟ้าเชียงตุง – ตลาดเชียงตุง (กาดหลวง) – วัดหลวงเชียงยืน – วัดจอมคำ – วัดอินทบุปผาราม – วัดยางกลวง (พระเกล็ดนาค) – วัดจอมมน (ต้นไม้ยางยักษ์) –  วัดจอมสัก (พระชี้นิ้ว) – วัดจอมดอย – หมู่บ้านชนเผ่าแอ่น (B/L/D)

 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 3)

08.00 น. นำท่านผ่านชม ประตูป่าแดง ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าจาก 12 แห่ง ที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียว และอยู่ใกล้กับ กู่เจ้าฟ้า (สถูปเจ้าฟ้า) สถานที่เก็บอัฐิของเจ้าฟ้าแห่งราชวงศ์ไทเขิน ที่เคยปกครองเมืองเชียงตุงมาในอดีต ซึ่งรวมถึงพระบรมอัฐิของเจ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าองค์สำคัญแห่งเมืองเชียงตุงด้วย จากนั้นเที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ ชม ตลาดเมืองเชียงตุง (กาดหลวง) ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเชียงตุงจากหลายเผ่าพันธุ์ ทั้งไทใหญ่ ไทเขิน ตลอดจนชาวเขาเผ่าต่างๆ ที่แต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตนเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกๆ ที่หาดูได้ยาก ของฝากที่ขึ้นชื่อที่สุดของเชียงตุงคือชาบ้านไซเพราะเป็นชาออร์แกนิคที่มาจากต้นชาที่มีอายุร้อยปีจากดอยสูงในรัฐฉาน นอกจากนั้นยังมีชุดพื้นเมือง ชุดชนเผ่า ผ้าซิ่นหลากหลายสีก็มีให้เลือกซื้ออย่างมากมาย ท่านสามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย 

ตลาดเชียงตุง

จากนั้นนำท่าน เข้าสักการะและพบพระสังฆราช วัดหลวงเชียงยืน ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่แห่งเมืองเชียงตุง มีอายุมากกว่า 600 ปี นำคณะเดินทางสู่ วัดอินทบุปผาราม เป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัด มีอายุกว่า 500 ปี และได้ชื่อว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในนครเชียงตุง ชมพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในเมืองเชียงตุง นามว่า พระอินทร์ ที่มีพระพักตร์อิ่มเอม ดวงเนตรที่เมตตา ซุ้มเหนือเศียรพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้อายุนับร้อยปี จากนั้นนำคณะไปชมอีก 1 จอมศักดิ์สิทธิ์ คือ พระธาตุจอมคำ (วัดเขิน) ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณและพระธาตุโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงตุง เป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า องค์เจดีย์เป็นสีทองอร่ามทำจากทองแท้ โดดเด่นเห็นแต่ไกลเพราะตั้งอยู่บน จอมคำ(จอมหมายถึงเนินเขา) ใกล้หนองตุง นำท่านไปไหว้ พระเกล็ดนาค ที่ วัดยางกวง ชมพระเกล็ดนาคอันเก่าแก่ของเชียงตุงที่มีเพียงแค่ 2 องค์เท่านั้นในเมืองเชียงตุง เชื่อกันว่าถ้าใครปรารถนาสิ่งใด ไปอธิษฐานขอพรก็จะได้สมดังปรารถนาตามความต้องการ จากนั้นนำทุกท่านไปชม ต้นไม้ยางยักษ์ ขนาด 10 คนโอบอายุสองร้อยกว่าปี เป็นต้นไม้คู่เมืองเชียงตุง คนเชียงตุงเรียกว่า ต้นไม้หมายเมือง พร้อมสักการะ วัดจอมมน 1 ใน 3 จอมศักดิ์สิทธิ์แหงเมืองเชียงตุง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดจอมสัก อีกหนึ่งจอมศักดิ์สิทธิ์ นมัสการ พระยืนชี้นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในรัฐฉาน สูงราว 20 เมตร เป็นสัญลักษณ์แห่งความสันติสุข 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)            

พระยืน เชียงตุง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุจอมดอย ตั้งอยู่บนยอดดอย ห่างจากตัวเมืองเชียงตุงประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านสุดแปลกที่ บ้านชนเผ่าแอ่น ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของชาวเชียงตุง และยังคงอนุรักษ์การแต่งกายดั้งเดิมด้วยการสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ ที่ประดับด้วยลูกปัดสี (ท่านสามารถซื้อขนมไปแจกให้กับเด็กๆ ในหมู่บ้านได้)  

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

    

วันที่สาม: เชียงตุง – วัดมหาเมี๊ยะมุนี  พุทธอุทยานดอยปางควาย – ท่าขี้เหล็ก – เจดีย์ชเวดากองจำลอง – แม่สาย (B/L/-)

 

 วัดมหาเมี๊ยะมุนี เชียงตุง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 6)

08.00 น. นำท่านออกเดิน วัดมหาเมี๊ยะมุนี วัดพระเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง วัดเดียวในโลกที่ตั้งอยู่กลางสี่แยกใจกลางเมือง กลายเป็นวงเวียนกลางเมืองเชียงตุง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2470 โดยเจ้าก้อนแก้วอินทแถลง เจ้าเมืองเชียงตุง นำท่านนมัสการ พระมหามัยมุนี (องค์จำลอง) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพม่า เปรียบได้กับพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ด่านแม่สาย – ท่าขี้เหล็ก ระหว่างทางแวะชม พุทธอุทยานบนดอยปางควาย ชมและสักการะ พระพุทธรูปอภัยราชมุณี และ สังเวชนียสถานจำลอง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านแวะซื้อของพื้นเมือง ผลไม้สด ที่ ตลาดดอยปางควาย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำคณะออกเดินทางต่อไปยังท่าขี้เหล็ก 

15.00 น. เดินทางถึง ท่าขี้เหล็ก แวะชมและสักการะ เจดีย์ชเวดากองจำลอง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ด่านท่าขี้เหล็ก แม่สาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท

อัตรานี้รวม

 • ค่ายานพาหนะรับ – ส่ง ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทย – พม่า
 • ค่าที่พัก 2 คืน รวมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารเที่ยง-เย็น ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น (ภาษาไทย)
 • ค่าน้ำดื่ม/ผ้าเย็น
 • ค่าธรรมเนียม/บัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท/ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิตที่บริษัทฯ ทำไว้ (ไม่คลอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม (ฮาลาล)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด/ ค่าโทรศัพท์/ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมผ่านแดน กรณีเป็นชาวต่างชาติ (ที่ไม่ใช่คนไทย)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง 

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรตัวจริงนำมาในวันเดินทาง)
 • รูปถ่ายสีหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • เด็ก ให้เตรียมสำเนาสูติบัตร 1 ใบ
 • เอกสารฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มขึ้นไป หรือเอกสารการตรวจโควิดจากสถานพยาบาลในไทย

กรุณาส่งเอกสารทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน 

เงื่อนไขการจอง 

มัดจำท่านละ 50%และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่ตกลงกัน

 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรุณาอ่านทำความเข้าใจให้ถี่ถ้วน เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

 

 

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

โรงแรม/ที่พัก

อัลบั้มการเดินทาง

Visitors: 34,879