ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน (MOT301)

ล่องใต้สุดแดนสยามที่เบตง ชมเมืองมรดกโลกปีนัง (กรุ๊ปอิสระ เที่ยวส่วนตัว ทัวร์มาเลเซียส่วนตัว แบบสบายๆ ขาไป บินลงหาดใหญ่ ขากลับ บินกลับจากปีนัง)

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป

ไฮไลท์การเดินทาง

  • เที่ยวเบตง เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
  • ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชมจุดชมวิวสกายวอล์คแห่งใหม่ที่ยาวที่สุดในอาเซียน
  • เช็คอินจุดไฮไลท์สุดฮิต สตรีทอาร์ตเบตง ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ อุโมงค์มงคลฤทธิ์ ฯลฯ
  • เที่ยวปีนัง เมืองมรดกโลกวัฒนธรรมสุดฮิต
  • เดินเล่น เสพงานศิลป์ที่สตรีทอาร์ท ปีนัง
  • นั่งรถรางปีนัง ฮิลล์ ไปชมวิวเมืองสวยที่สุดในเกาะปีนัง
  • เที่ยววัดไทยชัยมังคลาราม และวัดพม่าธรรมิการาม พร้อมตามรอยพระยามโนฯ ที่วัดปิ่นบังอร
  • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ แบบสบายๆ กรุ๊ปส่วนตัว กับทีมงานทัวร์มืออาชีพ

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกสนามบินดอนเมือง – สนามบินหาดใหญ่ – ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว – วัดช้างให้ (หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) – จุดชมวิวเขื่อนบางลาง –เบตง (-/L/D) 

 

08.00 น. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเช็คอิน 

10.18 น. เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ โดย สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD3118 

11.39 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ Driver Guide (คนรถเป็นไกด์ในตัวที่เชี่ยวชาญและชำนาญเส้นทางนำเที่ยวเป็นอย่างดี) คอยให้การต้อนรับคณะจากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศออกเดินทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน  

โปรแกรมทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี สักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เชื่อกันว่า ผู้ใดมาขอพร ขอโชคขอลาภจากองค์เจ้าแม่ จะมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง นำท่านไปไหว้สักการะ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด วัดช้างให้ วัดเก่าแก่อายุกว่า 300 ปี สถานที่บรรจุอัฐิของหลวงปู่ทวด กราบนมัสการรูปหล่อของหลวงปู่ทวดพร้อมเช่าวัตถุมงคล จากนั้นเดินทางผ่าน จังหวัดยะลา สู่ถนนสาย 410 ระหว่างทางแวะชม จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง ให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่ อ.เบตง 

เย็น เดินทางถึง อ.เบตง อำเภอชายแดนใต้สุดของประเทศไทย เป็นเมืองใหญ่ที่ชาวฮกเกี้ยนมาตั้งรกรากในช่วงเสื่อผืนหมอนใบ เป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยทิวเขาสูงอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงได้รับฉายาว่า เมืองในหมอก ดอกไม้งาม’ 

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้าเหยิน (มื้อที่ 2) อาหารขึ้นชื่อทั้งหมด จัดให้มื้อนี้ เมนูพิเศษ:ไก่สับเคาหยก ลูกชิ้นแคระ ถั่วเจี๋ยนสูตรเบตง เต้าหู้ทรงเครื่อง ปลาจีนเบตงและหมี่เหลืองเบตงทรงเครื่อง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สองสกายวอล์คทะเลหมอกอัยเยอร์เวง – สะพานแตปูซู – ชิมเฉาก๊วยขึ้นชื่อเบตง – บ่อน้ำร้อนเบตง – ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล – อุโมงค์ปิยะมิตร – ต้นไม้ยักษ์พันปี – สวนหมื่นบุปผา – วัดพุทธาธิวาส – หอนาฬิกา – ตู้ไปรษณีย์ยักษ์ (B/L/D)

 

04:30 น. นำท่านเดินทางสู่ จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ที่มีความสูงจากระดับทะเลประมาณ 2,000 ฟุต สัมผัสแสงอาทิตย์แรกแย้มและทะเลหมอกที่มีความสวยงาม พิเศษสุด!!! ชมทะเลหมอกบน สกายวอล์คแห่งใหม่ ที่ยาวที่สุดในอาเซียน ระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาว 63 เมตร ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองลงไปถึงพื้นด้านล่างและสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้แบบ 360 องศา เป็นอาคารโครงสร้างเหล็กมีความสูง 45 เมตร

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) 

ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง

08.00 น. นำท่านถ่ายรูป สะพานแตปูซู สะพานแขวนข้ามแม่น้ำอัยเยอร์เวงที่ กม. 32 บริเวณบ้านของกำนันแหนบทอง กำนัน 8 สมัยคนเดียวของประเทศไทย! จากนั้นนำท่านเดินทางไป ชิมเฉาก๊วย ขนมหวานขึ้นชื่อเมืองเบตง อายุประมาณ 100 ปี พาท่านไปผ่อนคลาย แช่เท้า สัมผัสน้ำแร่ธรรมชาติที่ บ่อน้ำร้อนเบตง บ่อน้ำร้อนธรรมชาติกลางหุบเขาจากนั้นนำท่านเข้าชม ฟาร์มปลานิลสายน้ำไหล ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ ในบ่อธรรมชาติน้ำไหลจากภูเขา เลี้ยงโดยเกษตรกรดีเด่นของประเทศไทยประจำปี 2563 และเดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ประวัติศาสตร์ที่สร้างโดยกลุ่มคอมมิวนิสต์มลายู (จคม.) โดยใช้เป็นฐานปฏิบัติการและสะสมเสบียง ภายในมีความกว้างพอคนเดินได้ มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวลำธาร (มื้อที่ 4) 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เมืองหนาว ในหมู่บ้านปิยะมิตร ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานนามว่า สวนหมื่นบุปผา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองเบตง สักการะ วัดพุทธาธิวาส ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่บนยอดเขา ชม เจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ  ศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามที่สุดในภาคใต้ ด้านบนบรรจุพระสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วัดพุทธาธิวาส

เย็น ให้ท่านอิสระถ่ายรูปเก็บความประทับใจใจกลางเมืองเบตง เช่น ตู้ไปรษณีย์ยักษ์หอนาฬิกา, ย่าน Street Art, อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ ทางลอดแห่งแรกในประเทศไทย เชื่อมต่อระหว่างเมืองเก่ากับเมืองใหม่ ชม สนามกีฬาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนเขาของเมืองเบตงเป็นสนามที่ใช้แข่งขันกีฬาระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และกีฬาชุมชนต่างๆ ด้านบนมีสวนสาธารณะ ถ่ายรูปสวยงามมาก   

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สามเบตง – หมู่บ้านคนไทยสยาม – ปีนัง – จอร์จทาวน์ (Georgetown) – ปีนัง สตรีท อาร์ท – บาบ๋า ย่าหย๋า – วัดชัยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม – ย่าน Gurney Drive (B/L/-)

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ลิ้มรสติ๋มซำต้นตำรับของเบตง (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ ด่านพรมแดนไทยมาเลเซีย (ด่านเบตง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย (เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองไทรบุรี หรือ รัฐเคดาห์ เพื่อเยี่ยมชม หมู่บ้านคนไทยสยาม ซึ่งยังรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยในอดีตไว้ได้อย่างดี รวมถึงภาษาและศาสนาที่เป็นเอกลัษณ์ที่แตกต่างจากชาวมลายูทั่วไป เที่ยวชมวัดไทยในมาเลเซียและพูดคุยกับชาวไทยสยาม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เกาะปีนัง หรือ เกาะหมาก ในอดีต  

จอร์จทาวน์ ปีนัง

11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย (มื้อที่ 7) 

บ่าย เดินทางถึงเมืองปีนัง นำท่านเข้าสู่ ย่านจอร์จทาวน์ (George Town) เป็นเมืองเอกของรัฐปีนังและได้รับการประกาศขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจากUNESCOมีสมญาว่า ไข่มุกแห่งบูรพาทิศากนั้นนำท่านท่องเที่ยว Armenian Street “Penang Street Art” ย่านสตรีท อาร์ท ที่กำลังโด่งดัง กับการเดินถ่ายรูปตามผนังตึกเก่าๆ พร้อมซื้อของที่ระลึกซึ่งวางขายในบ้านสใตล์ ชิโนโปตุกีสตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม PENANG PERANAKAN MANSION (The Green Mansion) คฤหาสน์ของคหบดีชาวเปอรานากัน (ชาวเปอรานากัน: Peranakan หรือ บาบ๋า-ย่าหยา) กลุ่มลูกครึ่งชาวจีนโพ้นทะเลที่เกิดและเติบโตในเขตช่องแคบมะละกา โดยมีบรรพบุรุษเป็นชนชั้นสูงชาวจีนซึ่งอพยพมาบนคาบสมุทรมลายู แล้วแต่งงานกับคนท้องถิ่นมลายูแถบมาเลย์อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ภูเก็ต เกิดเป็นอีก 1ชาติพันธุ์และเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสานแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีนและมลายูมารวมกัน และมีกลิ่นไอของฝรั่งผสมเพราะเป็นยุคอาณานิคมทั้งการแต่งกาย อาหาร ความเป็นอยู่ฯ โดยชื่อ "เปอรานากัน" มีความหมายว่า "เกิดที่นี่"

Penang Street Art

นำท่านเดินทางสู่จุดกำเนิดเกาะปีนังริมทะเลที่บริเวณ ป้อมปืน ฟอร์ด คอลเวอร์ลิส ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1786 นำท่านถ่ายรูป ศาลาว่าการเมือง (City Hall) และ ศาลากลางเมือง (Town Hall) ซึ่งมีการออกแบบสร้างอย่างสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมของอังกฤษ ในยุคนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยชัยมังคลาราม ประดิษฐานพระนอนที่สวยที่สุดในประเทศมาเลเซีย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้เสด็จมาเบิกเนตรเมื่อปี พ.ศ. 2505 พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่า "พระพุทธชัยมงคล"นำท่านเข้าชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย ชมศิลปะอ่อนช้อยแบบพม่า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน 

เย็น นำท่านเข้าสู่ ศูนย์อาหารถนนคนเดิน ริมทะเลปีนัง ให้ทุกท่านลองสัมผัสการทานอาหารแบบคนท้องถิ่น (อิสระตามอัธยาศัย) 

ค่ำ นำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่วัดเก็กล๊กซี – ปีนัง ฮิลล์ – ย่านเมืองเก่า – ร้านสินค้า OTOP– วัดปิ่นบังอรสนามบินปีนัง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 8)  

08.00 น. นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กล๊กซี (Kek Lok Si) หรือ วัดเขาเต่า หรืออีกชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดจีนพุทธ นิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนยอดเขาเหอซานหรือเขานกระเรียน ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีนั้นวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของรัชการลที่ 5 จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่าเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปีนังได้อย่างชัดเจน

วัดเก็กล๊กซี ปีนัง

จากนั้นนำท่าน นั่งรถรางสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ รุ่นใหม่ล่าสุดใช้เวลา 10 นาที ขึ้นสู่ ยอดเขา Penang Hill ซึ่งมีความสูง 830 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขาปีนังฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (Bukit Bendara) เป็นที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับการทอดสายตาชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเกาะปีนัง จากจุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพ George Townเห็นไปถึงฝั่งแผ่นดิน Butterworth และ Penang จากนั้นนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา เพื่อเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า China Town และ Little India 

ปีนัง ฮิลล์

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) 

13.00 น. นำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของปีนัง ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋/ขนมเปี๊ยะ/กาแฟขาว/น้ำมันลูกจันทน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ (ถ้ามีเวลา) นำท่านเดินทางสู่ วัดปิ่นบังอร  พาชมหลุมศพของนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย คือ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ซึ่งได้ลี้ภัยทางการเมืองในปี พ.ศ. 2475 และถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2491

15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปีนัง

18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD322

19.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

แนะนำโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 2565/2022

อัลบั้มลูกค้า