ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่  4 วัน 3 คืน 

เที่ยวเวียดนามใต้ฟินๆ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (ทัวร์จัดเอง ไม่ส่งต่อ)

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน + อาหารทุกมื้อ + อิสระเลือกวันเดินทางเอง (จำนวนขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป)  

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวทะเลทรายมุยเน่ ซาฮาราแห่งเวียดนามใต้
 • เต็มอิ่มกับบรรยากาศอันแสนสุดประทับใจที่เมืองดาลัด ปารีสตะวันออก
 • นั่งกระเช้า ชมวิวสวย ในมุมมองสุดวิเศษ!
 • ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย สุดยอดความงามแห่งเมืองดาลัด
 • สัมผัสเสน่ห์โฮจิมินห์ ซิตี้ เมืองวัฒนธรรมเวียดนาม

 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)   

วันแรกสนามบินดอนเมือง – สนามบินเตินเซินเญิ้ต – โฮจิมินห์ ซิตี้ – ฟานเทียต มุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – นั่งรถจิ๊ปสู่ทะเลทรายแดงและทะเลทรายขาว (SET BOX/เที่ยง/เย็น)  

 

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

04:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ (อาคาร 1) สายการบิน Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่ 1) 

07:30 น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD656

09:15 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ตนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (เวลาที่เวียดนามเท่ากับประเทศไทย) นำท่านเดินทางสู่ มุยเน่ เมืองฟานเทียต (ระยะทางประมาณ 250 กม.) ฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนามระหว่างการเดินทางชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเวียดนาม

เที่ยง เดินทางถึง จังหวัดฟานเทียต หรือเรียกอีกชื่อว่า มุ่ยเน่’ บรรยากาศคล้ายเกาะช้างในเมืองไทย 

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)

บ่าย พาท่านชม ลำธารนางฟ้า (Fairy Stream) ซึ่งเป็นลำธารน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณที่น้ำไหลผ่านมีลักษณะเนื้อละเอียด เป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาวท้องฟ้าสีคราม ทำให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสวยงามยิ่งนัก เที่ยวชมและถ่ายภาพธรรมชาติอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่ (ระดับน้ำในลำธารสูงประมาณข้อเท้า แนะนำถอดรองเท้าเดินชม)และนำท่านชม ทะเลทรายแดง (Red Sand Dune) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากเนินทรายนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากจึงทำให้ดูเหมือนเป็นทะเลทราย และอยู่ใกล้กับชายทะเล เม็ดทรายละเอียดราวกับแป้ง ทำให้มองเห็นเป็นสีแดง เราจะได้เห็นความงดงามของเนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมาชม ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) ทะเลที่ได้รับสมญานามว่า ซาฮาร่าแห่งเวียดนาม เป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม เม็ดทรายขาวละเอียดราวกับว่าได้เป็นซาฮาร่าจริงๆ แถมฟรี! ค่ารถจิ๊ฟเที่ยวชมทะเลทราย 

มุยเน่

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Novela Resort Muine หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

วันที่สองดาลัด – น้ำตกดาทันลา – นั่งรถราง Roller Coaster – นั่งกระเช้าเข้าวัดตั๊กลัม –พระราชวังบ๋าวได๋ – โบสถ์รูปไก่ดาลัด – ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาซ่าร์ (เช้า/เที่ยง/เย็น)

 

ดาลัด

07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 4) 

08.00 น.   นำท่านเช็คเอ้าท์เพื่อเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามและถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งปารีสตะวันออกและเป็นเมืองแห่งดอกไม้ เนื่องจากเมืองดาลัดตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15.25 องศาเซสเซียส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)    

เที่ยง เดินทางถึงเมืองดาลัด บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

บ่าย นำท่านเที่ยวชม น้ำตกดาตันลา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามและ ให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมสุดพิเศษ!!! ทุกท่านจะได้นั่งรถราง (Roller Coaster) ลงไปชมน้ำตก ท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กระเช้าไฟฟ้าเคเบิ้ลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์เมืองดาลัดซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม เห็นป่าสนอันงดงาม จากนั้นนำท่านไปไหว้พระที่ วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธนิกายเชนแบบญี่ปุ่นตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่าง ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่งนับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด จากนั้นเที่ยวชม พระราชวังบ๋าวได๋ ซึ่งเป็นพระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิบ๋าวได๋แห่งราชวงศ์เหงียน และเป็นจักรพรรดิพระองค์สุดท้าย ได้รับการออกแบบและปลูกสร้างอยู่ท่ามกลางสวนสวย ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูป เช็คอิน ที่ โบสถ์ไก่ หรือ Con Ga Church เป็นโบสถ์คาทอลิกที่สร้างโดยชาวฝรั่งเศส จุดเด่นมีไก่ที่หล่อไว้ประดับไว้บนยอดสุดของโบสถ์สามารถมองเห็นได้แต่ไกลและเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัด

เย็น บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์สไตล์ BBQ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาซ่าร์  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิ ดอกไม้ เสื้อกันหนาว ผลไม้ฤดูหนาวทั้งสดและแห้ง ผักนานาชนิด ขนมพื้นเมือง กาแฟและชา เป็นต้น จากนั้นนำทุกท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Kings Hotel Dalat หรือ โรงแรม River Prince Dalat ระดับ 4 ดาว จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สามวัดเจดีย์มังกร – สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย – โฮจิมินห์ ซิตี้ – ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน (เช้า/เที่ยง/เย็น)                           

 

สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ดาลัด

07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 7) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์มังกร (Linh Phuoc Pagoda) หรือ วัดลึงเฟือก หรือดินแดนแห่งสวรรค์ เป็นวัดพุทธนิกายเชน ตกแต่งด้วยศิลปะจากเซรามิค วิหารด้านในสวยงามด้วยเซรามิคหลากหลายสี มีหอระฆัง 7 ชั้นที่ถือว่าสูงที่สุดในเวียดนาม ผนังด้านบนมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปริพนิพพาน จากนั้นนำทุกท่านถ่ายรูป เช็คอิน สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย ที่เบ่งบานอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งถือว่าสวนไฮเดรนเยียแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ที่ดึงดึดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี ให้ท่านถ่ายรูป เพลิดเพลินกับภาความประทับใจตามอัธยาศัย   

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ นครโฮจิมินห์ 

เย็น เดินทางถึง นครโฮจิมินห์ หรือ ไซง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนาม นำท่าน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเรือล่องแม่น้ำไซง่อน (มื้อที่ 9) ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือจะเลือกสนุกสนานกับวงดนตรีพื้นเมืองที่บรรเลงเพลงอย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Acnos Saigon Hotel หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)

 

วันที่สี่โฮจิมินห์ – ไปรษณีย์กลาง – วิหารนอร์เธอดาม – อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ทำเนียบเอกภาพ – วัดเทียนหาว – ตลาดเบนถัน – สนามบินเมืองโฮจิมินห์ –  กรุงเทพฯ (เช้า/เที่ยง/-)

 

วิหารนอร์เธอร์ดาม

07:00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 10) เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ 

08.00 น. นำท่านเข้าชม ที่ทำการไปรษณีย์กลาง ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศสที่นี่เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จากนั้นชม วิหารนอร์เธอร์ดาม ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนาม จากนั้นชม อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของสภาประชาชน มีสวนสวยที่เรียกว่า จัตุรัสโฮจิมินห์ และมีรูปปั้นอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้ปลดแอกเวียดนาม นำทุกท่านเดินทางสู่ ทำเนียบเอกภาพ เคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ และทำเนียบของผู้ว่าการฝรั่งเศส จากนั้นชม วัดเทียนหาว (Thien Hau) เป็นวัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ ที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวเวียดนามเชื้อสายจีนในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 เพื่อบูชาเจ้าแม่เทียนหาว เทพที่ปกป้องชาวประมงในการเดินเรือ

เที่ยง บริการอาหารกลาวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำท่านไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดเบนถัน เลือกซื้อของฝาก ของพื้นเมือง และสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อ รองเท้า และกระเป๋า เป็นต้น สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเตินเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ 

15:50 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD655 

17:30 น.  เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

อัตราคาบริการ 

กรุณาสอบถามกับทางบริษัทฯ โดยตรง

ราคานี้รวม 

 • ค่าโรงแรมที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) 
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  (11 มื้อ)
 • ค่าบัตรเข้าชมสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย
 • ค่าบัตรเข้าชมน้ำตกดาตันลา (รวมรถรางไป-กลับ)
 • ค่ารถจิ๊ฟเที่ยวทะเลทรายมุยเน่
 • ค่านั่งกระเช้าไฟฟ้า เคเบิ้ลคาร์ชมเมืองดาลัด (เที่ยวเดียว)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครอง 1,000,000  ค่ารักษา 500,000 บาท 

ราคานี้ไม่รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 600 บาท/ท่าน/ทริป (จ่ายโดยตรงกับไกด์และคนขับรถท้องถิ่น) สำหรับหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

เอกสารการเดินทาง 

 • หนังสือเดินทาง PASSPORT จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 2-3 หน้า (หากท่านไม่มั่นใจ กรุณสอบถามกับเจ้าหน้าที่) 

เงื่อนไขการจอง 

 1. กำหนดวันเดินทางอย่างน้อย  30 วัน 
 2. ส่งหลักฐานหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือทางไลน์ของบริษัทฯ  

การชำระมัดจำ 

 • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ทันทีเมื่อตอบรับการใช้บริการ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 7-10 วัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้  

หมายเหตุ 

 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และกำหนดเวลาการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึง  ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

สิ่งที่ต้องเตรียม 

กระเป๋าเดินทางแบบล้อลากขนาดกลาง, ร่มกันแดด, กล้องถ่ายรูป ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย ,ยาประจำตัว 

หมายเหตุ 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อันเนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

แนะนำโปรแกรมทัวร์เวียดนาม 2567/2024

Visitors: 37,637