โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน 

เที่ยวเวียดนามเหนือ มหัศจรรย์...ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน (ทัวร์จัดเอง ไม่ส่งต่อ) 

พักซาปา 4* 2 คืน / เมืองฮานอย 4* 1 คืน  

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน 4 ดาว + อาหารทุกมื้อ + อิสระเลือกวันเดินทางเอง (จำนวนขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป) 

ไฮไลท์การเดินทาง     

 • นั่งรถรางและกระเช้าทะลุเมฆ พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
 • เต็มอิ่มกับบรรยากาศอันแสนสุดประทับใจที่ เมืองซาปา ดินแดนแห่งม่านสายหมอก
 • เช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของซาปา โมอาน่า คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFE)
 • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ฮาลองบกของเวียดนาม
 • ตื่นตา ตื่นใจ กับ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Rong May Glass Bridge) สะพานแก้วแห่งแรกของเวียดนาม
 • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์นานาชาติ/ชาบูปลาแซลมอน/ไวน์แดงดาลัท

 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)  

วันแรกกรุงเทพฯ  สนามบินดอนเมือง  ฮานอย  ทะเลสาบตะวันตก  วัดเฉินก๊วก  ลาวไก  ซาปา (SET BOX/เที่ยง/เย็น)                                                

 

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน

04:30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ (อาคาร 1) สายการบิน Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่ 1) 

07:00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD642 

08:45 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอยประเทศเวียดนา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศเวียดนามเท่ากับประเทศไทย) รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางเข้าสู่เมืองฮานอย เที่ยวชม ทะเลสาบตะวันตก เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย และเป็นสถานที่ที่นิยมพักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม วัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมือง ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เที่ยง บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Sen Buffet (มื้อที่ 2) 

ซาปา

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองซาปา (Sapa) ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตของ จังหวัดลาวไก มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพราะอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร สถานที่พักตากอากาศอันขึ้นชื่อลือชามาตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส (ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6–7 ชั่วโมง) 

เย็น เดินทางถึง เมืองซาปา นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sapa Charm 4*/Sapa Highland Resort & Hotel 4* หรือเทียบเท่า 

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5–7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินช้อปปิ้งที่ตลาดกลางคืนที่คึกคักไปด้วยแผงขายสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า  และรองเท้า เป็นต้น 

 

วันที่สอง: โมอาน่า ซาปา คาเฟ่  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)  นั่งรถรางชมเมืองซาปา • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาฟานซีปัน (รวมค่ากระเช้าแล้ว) (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ โมอาน่าซาปา คาเฟ่ (MOANA SAPA CAFÉ) จุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองซาปา เป็นคาเฟ่ขนาดใหญ่กว้างขวางด้วยบรรยากาศที่สวยและสุดฟิน จุดเด่นของที่นี่ก็คือรูปปั้นโมอาน่า และบันไดมือ ที่สามารถขึ้นไปถ่ายรูปได้ นอกจากนั้นก็มีประตูสวรรค์ ชิงช้า และยังมีจุดถ่ายรูปอื่นๆ สวยๆ อีกมากมาย ให้ท่านถ่ายรูปเก๋ๆ กับมุมน่ารักตามอัธยาศัยนำท่านชม หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village) เป็นหมู่บ้านของชาวม้งดำที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้อย่างดี หมู่บ้านกั๊ตกั๊ตล้อมรอบด้วยนาขั้นบันไดบนหุบเขาที่สวยงาม เนินเขาที่เขียวขจีและน้ำตกที่สวยงาม

โมอาน่าซาปา คาเฟ่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

บ่าย นำคณะ นั่งรถรางใหม่สุดจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า ท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ของเมืองซาปาที่สวยงามและเต็มไปด้วยความสดชื่น ผ่านทุ่งนาขั้นบันไดตามภูเขาที่เขียวขจี, หมู่บ้านชาวเขาน้อยใหญ่ที่ซุกซ่อนอยู่ตามหุบเขา สัมผัสกลิ่นอายธรรมชาติสู่สถานีกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ข้ามภูเขากว่า 7 กิโลเมตรสู่ ยอดเขาฟานสีปัน รวมระยะทาง 6.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15–20 นาที ฟานซีปันเป็นยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า หลังคาแห่งอินโดจีน” บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงาม ชมทะเลหมอกระหว่างเดินทางสู่สถานีสุดท้ายบนยอดเขา ชมภาพที่ระลึกกับป้ายหิน Fansipan 3.143 เมตรที่สลักไว้บนยอดเขา (ไม่รวมรถรางขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน)

ฟานสีปัน

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6) พิเศษ: ไวน์แดงดาลัท+ชาบูปลาแซลมอน หลังอาหารนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sapa Charm 4*/Sapa Highland Resort & Hotel 4* หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย             

 

วันที่สามะพานแก้วมังกรเมฆ (Rong May Glass Bridge)  ฮานอย  ตลาดชายแดนเวียดนาม–จีน  ทะเลสาบคืนดาบ • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 

สะพานแก้วมังกรเมฆ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ สะพานแก้วมังกรเมฆ (Rong May Glass Bridge) เป็นสะพานแก้วใสแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบวิวพาโนรามา 360 องศา ท้าทายความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร มีระบบลิฟต์แก้วใสที่มีความสูงถึง 300 เมตร ชมทัศนียภาพได้สุดลูกหูลูกตา สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ระหว่างทางนำชม ตลาดก๊กเลี้ยว (Coc Leu Market) เป็นตลาดชายแดนเวียดนาม–จีน ที่เมืองลาวไก ที่นี่จะมีสินค้าทั้งของเวียดนามและของจีนให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ของเล่นเด็ก และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) 

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองฮานอย (Hanoi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

ทะเลสาบคืนดาบ

เย็น เดินทางถึง เมืองฮานอย นำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอยที่มีตำนานกล่าวว่าในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับจีนกษัตริย์เวียดนามได้รบพุ่งกับจีนมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะจีนได้ ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อพระองค์ได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับจีน หลังจากได้รับดาบมาแล้ว พระองค์ก็กลับไปรบกับจีนอีกครั้งและก็ได้รับชัยชนะทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามพระองค์ก็ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ จากนั้นอิสระช้อปปิ้งย่านถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกซื้อมากมายไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Flower Garden Hanoi 4*/The Q Hanoi 4* หรือเทียบเท่า

(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

 

วันที่สี่: นิงห์บิงห์  ตามก๊ก  สนามบินนอยไบ (ฮานอย)  สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ (เช้า/กลางวัน/เฝอ)

 วัดตามจุ๊ก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบก’ เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา 99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในศึกเดียนเบียนฟู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจาดชมถ้ำตามก๊ก (TAM COC) ชมทัศนียภาพภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความยาวหลายกิโลเมตร ตามก๊ก (Tam Coc) ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดยสายลมและกระแสน้ำเมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฏเป็นหลักฐาน เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ     

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เมืองฮานอย เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

เย็น บริการอาหารเฝอ หรือ ก๋วยเตี๋ยวเวียดนาม (มื้อที่ 12) 

20.55 น. เดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD645 

22.45 น. เดินทางถึง นามบินดอนเมือง กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ 

***โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้อาจแตกต่างจากรายละเอียดทัวร์ในบางรายการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของสายการบินนั้นๆรวมถึงสภาพอากาศและสถานการณ์หน้างานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

 

กรุณาสอบถามอัตราค่าแพ็คเกจทัวร์กับทางบริษัทฯ โดยตรง

อัตรานี้รวม 

 • ค่าโรงแรมตามรายการระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  (12 มื้อ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น บริการเพียงพอในแต่ละวัน
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครอง 1,000,000  ค่ารักษา 500,000 บาท 

อัตรานี้ไม่รวม 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ)
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ท่าน/ทริป (สามารถจ่ายโดยตรงกับไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ) 

เอกสารการเดินทาง 

 • หนังสือเดินทาง PASSPORT จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 2-3 หน้า (หากท่านไม่มั่นใจ กรุณสอบถามกับเจ้าหน้าที่) 

การจองทัวร์

 • กำหนดวันเดินทางอย่างน้อย  30 วัน
 • ส่งหลักฐานหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือทางไลน์ของบริษัทฯ

การชำระมัดจำ

 • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ทันทีเมื่อตอบรับการใช้บริการ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 7-10 วัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

กระเป๋าเดินทางแบบล้อลากขนาดกลาง, ร่มกันแดด, กล้องถ่ายรูป ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย ,ยาประจำตัว 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อันเนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

แนะนำโปรแกรมทัวร์เวียดนาม 2567/2024

Visitors: 37,645