ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่  4 วัน 3 คืน (บินภายในประเทศ)

เที่ยวเวียดนามใต้ฟินๆ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ (กรุ๊ปส่วนตัว เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องไปจอยกับใคร)

ไฮไลท์การเดินทาง     

  • เที่ยวทะเลทรายมุยเน่ ซาฮาราแห่งเวียดนามใต้
  • เต็มอิ่มกับบรรยากาศอันแสนสุดประทับใจที่เมืองดาลัด ปารีสตะวันออก
  • นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัด  วิวสวย ในมุมมองสุดพิเศษ!
  • สัมผัสเสน่ห์โฮจิมินห์ ซิตี้ เมืองวัฒนธรรมเวียดนาม 

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรกท่าอากาศยานดอนเมือง เวียดนาม   โฮจิมินห์ ฟานเทียต  (-/L/D)  

 

โปรแกรมทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่  4 วัน 3 คืน

05:00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 2 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินแอร์เอเชีย ทีมงานให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช้คอิน                      

07:55 น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่ เมืองโฮจิมินห์ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD650 

09:15 น. เดินทางถึง สนามบินเตินเซินเญิ้ตนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ หรือ ไซง่อน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามและเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงคราม ตั้งอยู่ในอาคารเก่าของรัฐบาลอเมริกา ภายในจัดแสดงนิทรรศการที่แสดงถึงผลกระทบของสงครามเวียดนามที่มีต่อชาวเวียดนาม รวมทั้งเรื่องราวการต่อสู้ในสงครามต่อต้านฝรั่งเศสด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 1) 

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ มุยเน่ เมืองฟานเทียต  (ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ฟานเทียตเป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนามระหว่างการเดินทาง ชมธรรมชาติและวิถีชีวิตของคนเวียดนาม 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารมื้อค่ำนำท่านเข้าที่พัก โรงแรมTien Dat Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สองมุยเน่ เนินทรายแดง  เนินทรายขาว  ลำธารนางฟ้า หมู่บ้านชาวประมง ดาลัด (B/L/D)

 

มุยเน่

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านชมความงดงามของ เนินทรายสีแดงและเนินทรายสีขาว  (Mui Ne Red and White Sand Dune) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากเนื่องจากเนินทรายนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากจึงทำให้ดูเหมือนเป็นทะเลทรายและอยู่ใกล้กับชายทะเลเม็ดทรายละเอียดสีแดง และทรายสีขาวยิ่งขาวและละเอียดรวมกับแป้ง เนินทรายจะเปลี่ยนรูปร่างไปตามแรงลมที่พัดผ่านมา ณเนินทรายแห่งนี้ทุกท่านสามารถเล่นสไลเดอร์บนสันทรายถ่ายภาพความสวยงามของทะเลจากบนยอดเนินทรายอันกว้างไกลสุดสายตานำท่านชม ลำธารนางฟ้า (Fairy Stream) ซึ่งเป็นลำธารน้ำสายเล็กๆ ที่ไหลลัดเลาะผ่านโตรกหน้าผาไปยังทะเล ดินในบริเวณที่น้ำไหลผ่านมีลักษณะเนื้อละเอียด เป็นดินสีแดงอมส้ม ตัดกับเมฆขาว ท้องฟ้าสีคราม ทำให้ทัศนียภาพบริเวณโดยรอบสวยงามยิ่งนัก เที่ยวชมและถ่ายภาพธรรมชาติอันสวยงามอีกแห่งหนึ่งของมุยเน่ (ระดับน้ำในลำธารสูงประมาณข้อเท้า ถอดรองเท้าเดินชม) 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4)

บ่าย นำท่านชม หมู่บ้านชาวประมงมุยเน่ ชมวิถีชีวิตชาวประมง รวมไปถึงเรือประมงนับร้อยๆ ลำ จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองดาลัด เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนาม เนื่องจากเมืองดาลัดตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั่งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส  (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เย็น รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5) หลังจากนั้นนำท่านชมวิถีชีวิตของชาวเมืองดาลัดที่ ตลาดเมืองดาลัด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mai Vang Hotel หรือเทียบเท่าระดับสามดาว 

 

วันที่สามดาลัด –  นั่งกระเช้าไฟฟ้า -   ทะเลสาปเตียวนเริม – วัดตั๊กลัม – น้ำตกดาลัดทา พระราชวังฤดูร้อน – สวนดอกไม้เมืองหนาว – หุบเขาแห่งความรัก – โฮจิมินห์ (B/L/-)

 

เคเบิ้ล คาร์ ดาลัด

เช้า บริการอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)  นำท่านไปยังสถานี กระเช้าไฟฟ้า เคเบิ้ลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงท่านจะได้ชมวิวทั้งเมืองดาลัดซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาอันสวยงาม ชมทะเลสาปเตียวนเริม ทะเลสาบสีเขียวมรกตกับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกขุนเขาการนั่งเคเบิ้ลคาร์ สามารถมองเห็นเมืองดาลัดได้ทั้งเมือง เห็นป่าสนอันงดงาม จากนั้นชม วัดตั๊กลัม เป็นวัดพุทธ นิกายเชนแบบญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนเทือกเขาเฟืองฮว่างม ภายในบริเวณวัดนอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว ยังมีการจัดทัศนียภาพโดยรอบด้วยสวนดอกไม้ที่ผลิดอกบานสะพรั่ง นับได้ว่าเป็นวิหารซึ่งเป็นที่นิยมและงดงามที่สุดในดาลัด จากนั้นชม น้ำตกดาลัดทา ให้ท่านได้สนุกกับรถรางตามแบบฉบับของชาวเวียดนาม 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) 

บ่าย นำท่านชม  พระราชวังฤดูร้อนของกษัตริย์เบ๋าได๋ กษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์เหวียนของเวียดนามได้รับการออกแบบและปลุกสร้างอยู่ใต้ร่มเงาของทิวสนใหญ่  หลังจากนั้นนำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาว ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดาลัดสัมผัสดอกไม้เมืองหนาวสายพันธุ์จากยุโรปเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเพื่อเก็บสีสันและบรรยากาศโรแมนติกนี้ไว้ด้วยความประทับใจ  นำท่านชม หุบเขาแห่งความรัก มีลักษณะเป็นหุบเขาซึ่งมีทะเลสาบอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยเนินเขาเตี้ยๆ ปกคลุมด้วยไม้สน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8) จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน

19:30น. เหิรฟ้าสู่ นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน Vietnam Airline เที่ยวบินที่ VN1383

20:15น. เดินทางถึง นครโฮจิมินห์ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Le Duy Saigon หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่โฮจิมินห์ซิตี้ ไปรษณีย์กลาง วิหารนอร์เธอร์ดาม ทำเนียบรวมชาติ ตลาดเบ๋นทัน  วัดเที่ยเฮา – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

 

วิหารนอร์เธอร์ดาม

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 9) หลังอาหารเช้านำท่านชม ไปรษณีย์กลาง ออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส ที่นี่เป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามชม วิหารนอร์เธอร์ดาม ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนามจากนั้น ชม วังเอกภาพหรือ ทำเนียบรวมชาติ (Reunification Hall) ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนามและเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดเบ๋นทัน หลังจากนั้นนำท่านไปทำบุญยัง วัดเที่ยเฮา เพื่อความเป็นสิริมงคล

เย็น บริการอาหารเย็นด้วยขนมปัง Banh Mi (ขนมปังสไตล์เวียดนาม บริการบนรถ) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเตินเซินเญิด

21:35น. เหินฟ้ามุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD659

23:10น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

สอบถาม โทร: 082-192-2488 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend