ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน

โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน ปีนัง 4 วัน 3 คืน (MOT302)

เที่ยวมาเลเซีย ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ (เที่ยวแบบสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว  ขาไปบินลงกัวลาลัมเปอร์ ขากลับ กลับจากปีนัง)

จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป กำหนดวันเดินทางเองได้เลย

"เราเน้นบริการ สร้างความประทับใจ"

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยวมาเลเซีย ครบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
 • พิชิตเก็นติ้งไฮแลนด์ สวรรค์ลอยฟ้า เมืองบนขุนเขา
 • ไปสูดอากาศเย็นสบายที่ คาเมร่อนไฮแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซีย
 • เที่ยวปีนัง เมืองมรดกโลกวัฒนธรรมสุดฮิต
 • นั่งรถรางปีนัง ฮิลล์ ไปชมวิวเมืองสวยที่สุดในเกาะปีนัง
 • ถ่ายรูป เช็คอิน ที่ ปุตราจายา, KL Tower, และ ตึกแฝดปิโตรนัส
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ แบบสบายๆ กรุ๊ปส่วนตัว กับทีมงานทัวร์มืออาชีพ

 

โปรแกรมการเดินทาง     

วันแรก: สนามบินดอนเมือง – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – จัตุรัสเมอร์เดก้า – KL Tower – ตึกแฝดปิโตรนัส – วัดเทียนโห่ว – พระราชวังอินตันน่า ไนการ่า (-/L/-) 

 

04.00 น. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai AirAsia เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการเช็คอิน 

06.40 น.  เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD311

 

ตึกแฝดปิโตรนัส

09.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาของประเทศมาเลเซียจะเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่ เมืองปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง    

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) 

มัสยิดสีชมพู

บ่าย นำท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสรภาพ) ลานประกาศเอกราช (Independence Square) เป็นลานขนาดใหญ่คล้ายสนามหลวงเมืองไทย และชมเสาธงขนาดใหญ่ Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆ นี้ยังมีกลุ่มอาคารสไตล์โคโลเนียลที่มีความโดดเด่นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ในปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปกับ KL Tower และ ตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร มี 88 ชั้น โดดเด่นสวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายภาพทั้งกลางวันและกลางคืน นำท่านชม วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนที่สวยงามแห่งหนึ่ง นำท่านสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดจีนแห่งนี้สร้างด้วยเงินทุนขอชาวจีนในมาเลเซีย โดยมีรัฐบาลสนับสนุนเงินในการสร้างภายในประดับด้วยโคมไฟจีนสีแดงเป็นจำนวนมาก ดูแล้วสวยงามแปลกตา ในวิหารยังมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่โดดเด่นอีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีของมาเลเซีย พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมืองและมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง 

จาลัน อะลอร์ กัวลาลัมเปอร์

เย็น นำท่านท่องเที่ยว ย่านบูกิต บินตัง และ จาลัน อะลอร์ แหล่งช้อปปิ้งและสตรีท ฟู้ด มากมาย (อิสระอาหารเย็น) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมปูดู พลาซ่า กัวลาลัมเปอร์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

(กรณีต้องการพักที่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทฯ)

 

วันที่สอง: กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – วัดชินสวี – คาเมร่อนไฮแลนด์ – สวนสตรอเบอร์รี่  สวนกระบองเพชร (B/L/D)

 

เก็นติ้ง ไฮแลนด์

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 2) 

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ระยะทางประมาณ 114 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.30 – 2 ชม.) ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้งระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย) เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และสถานคาสิโนระดับชาติ บน ยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟุต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี พ.ศ. 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชินสวี สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทำบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอทั้งนี้วัดชินสวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) 

คาเมร่อน ไฮแลนด์

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟุต นำท่านชม สวนสตรอเบอร์รี่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชม สวนกระบองเพชร ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่นแบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู ชาบู (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Cameron Heritage/Strawberry Park Resort หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สามคาเมร่อน – ตลาดเช้า – วัดถ้ำเปรัค อีโปห์ – Penang Bridge – จอร์จ ทาวน์ – ป้อปืน – วัดเต่าเก๊กล๊กซี – ปีนังฮิลล์ (B/L/D)

 

07.00 น. บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 5) ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบาย 

Penang Bridge 2

08.00 น. นำท่านเดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว และสตรอเบอร์รี่คาเมร่อนที่ขึ้นชื่อ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมอิสระให้ท่านเลือกซื้อผลไม้หรือของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านลงจากคาเมร่อนเพื่อเดินทางสู่ เกาะปีนัง หรือ เกาะหมาก ในอดีต ระหว่างทางแวะเที่ยวชม วัดถ้ำเปรัค เมืองอีโปห์ นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจ้าจีนต่างๆ ชมและถ่ายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำอันสวยงาม โดยเฉพาะรูปวาดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่งดงามที่อยู่ที่เสาหินกลางถ้ำ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6) 

วัดเขาเต่า เก๊กล๊กซี ปีนัง

บ่าย นำท่านข้าม สะพานปีนัง 2 (Penang Bridge 2) สะพานที่ยาวที่สุด 1 ใน 5 ของโลก สะพานแห่งนี้ยาว 25 กิโลเมตร ความยาวเหนือระดับน้ำทะเล 16.9 กิโลเมตร เดินทางถึงเมืองปีนัง นำท่านเข้าสู่ ย่านจอร์จทาวน์ (George Town) เป็นเมืองเอกของรัฐปีนังและได้รับการประกาศขึ้นเป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO มีสมญาว่า ไข่มุกแห่งตะวันออก’ นำท่านเดินทางสู่จุดกำเนิดเกาะปีนังริมทะเลที่บริเวณ ป้อมปืน ฟอร์ด คอลเวอร์ลิส (Fort Cornwallis) ป้อมปราการที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1786 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเก็กล๊กซี (Kek Lok Si) หรือ วัดเขาเต่า หรืออีกชื่อที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดจีนพุทธ นิกายมหายาน ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนยอดเขาเหอซานหรือเขานกระเรียน ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดีย์หมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีนั้นวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่าเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปีนังได้อย่างชัดเจน

รถรางขึ้นปีนัง ฮิลล์

 

นำท่าน นั่งรถรางสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ รุ่นใหม่ล่าสุด ใช้เวลา 10 นาที ขึ้นสู่ ยอดเขา Penang Hill ซึ่งมีความสูง 830 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเนินเขาปีนังฮิลล์ หรือ บูกิต เบนดารา (Bukit Bendara) เป็นที่ที่สามารถเพลิดเพลินกับการทอดสายตาชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาของเกาะปีนัง จากจุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุมดีที่สุดในการถ่ายภาพ George Town เห็นไปถึงฝั่งแผ่นดิน Butterworthและ Penang 

เย็น นำท่านเข้าสู่ ย่าน Gurney Drive ศูนย์อาหารถนนคนเดิน ริมทะเลปีนัง ให้ทุกท่านลองสัมผัสการทานอาหารแบบคนท้องถิ่น (อิสระอาหารเย็น) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Neo Plus Hotel หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ปีนัง สตรีทอาร์ท – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม – Green Mansion (คฤหาสน์เปอรานากัน - บาบ๋า ย่าหย๋า) – ร้านขายของฝาก – สนามบิน (B/L/-)

 

07.00 น. บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหาร (มื้อที่ 7) 

street art ปีนัง

08.00 น. นำท่านท่องเที่ยว Armenian Street “Penang Street Art” ย่านสตรีท อาร์ท ที่โด่งดัง กับการเดินถ่ายรูปตามผนังตึกเก่าๆ พร้อมซื้อของที่ระลึกซึ่งวางขายในบ้านสใตล์ชิโนโปตุกีสตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไทยไชยมังคลาราม ประดิษฐานพระนอนที่สวยที่สุดในประเทศมาเลเซีย และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 ได้เสด็จมาเบิกเนตรเมื่อปี พ.ศ. 2505 พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่า "พระพุทธชัยมงคล"นำท่านเข้าชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย ชมศิลปะอ่อนช้อยแบบพม่า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อน นำท่านเที่ยวชม PENANG PERANAKAN MANSION (The Green Mansionคฤหาสน์ของคหบดีชาวเปอรานากัน (ชาวเปอรานากัน: Peranakan หรือ บาบ๋า-ย่าหยา) กลุ่มลูกครึ่งชาวจีนโพ้นทะเลที่เกิดและเติบโตในเขตช่องแคบมะละกา โดยมีบรรพบุรุษเป็นชนชั้นสูงชาวจีนซึ่งอพยพมาบนคาบสมุทรมลายู แล้วแต่งงานกับคนท้องถิ่นมลายูแถบมาเลย์อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ภูเก็ต เกิดเป็นอีก 1 ชาติพันธุ์และเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสานแบบใหม่ขึ้นมาโดยเป็นการนำเอาส่วนดีระหว่างจีนและมลายูมารวมกัน และมีกลิ่นไอของฝรั่งผสมเพราะเป็นยุคอาณานิคมทั้งการแต่งกาย อาหาร ความเป็นอยู่ฯ โดยชื่อ "เปอรานากัน" มีความหมายว่า "เกิดที่นี่"

 บาบ๋า-ย่าหยา

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของปีนัง ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิเช่น เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋/ขนมเปี๊ยะ/กาแฟขาว/น้ำมันลูกจันทน์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็นต้องฝากซื้อซ้ำอีกหลายรอบ

13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินปีนัง

16.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD322

17.35 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ อาจแตกต่างจากรายละเอียดทัวร์ในบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินของสายการบินนั้นๆ รวมถึงสภาพอากาศ และสถานการณ์หน้างาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ***

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ
ขอบคุณ Open Smile Travel ที่บริหารงานแบบมืออาชีพ จัดโปรแกรมได้อย่างลงตัว อาหารอร่อย เหลือเฟือจนเหลือทุกมื้อ รถตู้คอยบริการสภาพใหม่ สะอาด มีมาตรฐาน คนขับสุภาพ ขับรถดี
ขอบคุณทีมงานของ Open smile มากๆนะคะที่ดูแลแม่ๆ เป็นอย่างดีจ้า
ประทับใจมากค่ะ
ขอบคุณมาก เช่นกันคะ ทีมงานติดใจมากคะ พนักงานขับรถสุภาพ ใจเย็น ขับรถปลอดภัย อาหารอร่อย จัดทริปได้ลงตัว มีเพื่อนๆ ถามมาเยอะมาก ประชาสัมพันธ์ให้เยอะอยู่คะ แจกเบอร์โทรให้เขาติดต่อไป ทริปหน้าจะใช้บริการอีก

อัลบั้มลูกค้า

แนะนำโปรแกรมทัวร์มาเลเซีย 2567/2024


 • ทัวร์เบตง ปีนัง 4 วัน 3 คืน
  โปรแกรมทัวร์เบตง ปีนัง4 วัน 3 คืน(MOT301) ล่องใต้สุดแดนสยามที่เบตง ชมเมืองมรดกโลกปีนัง(เที่ยวแบบสบายๆ กรุ๊ป ส่วนตัว) พักโรงแรม 4 ดาว (ทั้งเบตงและปีนัง) + นั่งรถรางขึ้นปีนังฮิลล์ + ...

 • โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อน มะละกา 4 วัน 3 คืน
  โปรแกรมทัวร์กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ คาเมร่อนมะละกา 4 วัน 3 คืน(MOT303) มหัศจรรย์มาเลเซีย ที่สุดแห่งเอเชีย เที่ยวสบายๆ แบบกรุ๊ปส่วนตัว จำนวนขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป กำหนัดวันเดิน...

 • ทัวร์ปีนัง 3 วัน 2 คืน
  โปรแกรมทัวร์ปีนัง3 วัน 2 คืน(MOT304) เที่ยวไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ชมเมืองมรดกโลกปีนัง พักโรงแรม 4 ดาว + นั่งรถรางขึ้นปีนังฮิลล์ + เจาะลึกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ + บัตรเข้าชมสถานที่ท่อ...
Visitors: 32,009