ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน พักบานาฮิลล์

โปรแกรมทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)  

สัมผัสเสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง สวรรค์นักเดินทางเมืองมรดกโลก (ทัวร์จัดเอง ไม่ส่งต่อ) 

พิเศษ! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บานาฮิลล์ และ Seafood

พักโรงแรมดีมีมาตรฐาน 4 ดาว + อาหารทุกมื้อ + อิสระเลือกวันเดินทางเอง (จำนวนขั้นต่ำ 8 ท่านขึ้นไป) กรุ๊ปครอบครัว กรุ๊ปส่วนตัว

ไฮไลท์การเดินทาง

 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ บานาฮิลล์ (Bana Hills) อาณาจักรบนยอดเขาสูง เช็คอินจุดยอดฮิต สะพานมือทองคำ (Golden Bridge)
 • นั่งรถสามล้อซิโคล่ชมเมืองเว้ เมืองจักรพรรดิโบราณที่เว้ (Hue) เมืองมรดกโลกที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเวียดนามกลาง
 • เที่ยวเมืองมรดกโลกฮอยอัน (Hoi An) เมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตึกรามบ้านช่องสไตล์ญี่ปุ่น
 • สนุก ตื่นเต้น กับการ ล่องเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน
 • อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบานาฮิลล์ และอาหารเวียดนาม 
 • เที่ยวเพลินๆ เดินช้าๆ สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเวียดนามกลาง 

 

โปรแกรมการเดินทาง (พรีเมี่ยม)     

วันแรกกรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – เมืองดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนหมู่ – ล่องเรือแม่น้ำเฮือง (SET BOX/เที่ยง/เย็น)  

 

ทัวร์เวียดนาม บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน (พักบานาฮิลล์ 1 คืน)

06:30 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ (อาคาร 1) สายการบิน Thai AirAsia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

บริการอาหารเช้าแบบ SET BOX (มื้อที่ 1) 

09:45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD636 

11:30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถปรับอากาศเดินทางเข้าสู่เมืองดานัง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ เมืองเว้ (Hue) เมืองมรดกโลก ในอดีตเป็นเมืองของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนซึ่งได้ปกครองต่อกันมาเพียง 33 ปี ฝรั่งเศสก็บุกเขาโจมตีเมืองเว้ มาถึงปี พ.ศ.2488 ญี่ปุ่นก็เข้ามายึดครองบังคับให้จักรพรรดิเบาได๋สละราชสมบัติ ต่อมาเมืองเว้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเวียดนามใต้ตามการแบ่งประเทศออกเป็น2 ส่วน และได้เสื่อมสลายลงภายใต้การปกครองของโงดินห์เดียม เมืองเว้มีเอกลักษณ์คือสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมรวมทั้งวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีทั้งเสน่ห์ และกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหา ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้าน OTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง จากนั้นนำท่านชม วัดเทียนหมู่ ภายในมีเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูงลดหลั่นกัน 7 ชั้นซึ่งแต่ละชั้นแทนภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเฮือง นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดดองบา ตลาดขายสินค้าขนาดใหญ่ชื่อดังของเมืองเว้ รวบรวมสินค้าเวียดนามมากมายเกือบทุกชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของใช้ ของสด ผัก ผลไม้ ของทะเล และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 

เย็น นำคณะ ล่องเรือแม่น้ำเฮือง พร้อมชมศิลปะการแสดง มีศิลปินนักร้อง นักดนตรี ที่มาฟ้อนรำและบรรเลงเพลงพื้นบ้านให้ฟังกันสดๆ ซึ่งในอดีตการฟ้อนรำและการบรรเลงเพลงพื้นบ้าน เป็นการเล่นถวายให้กับจักรพรรดิเท่านั้น (ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 45 - 60 นาที) 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mondial  Hue 4*/Thanh Lich Boutique Royal Hue 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สองถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวังไดโนย (Dai Noi) – นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ – บานา ฮิลล์ (Bana Hills) – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – สะพานทองคำ (Golden Bridge) (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 

พระราชวังไดโนย

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังไดโนย (Dai Noi) ถ่ายรูปด้านหน้าพระราชวัง ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ สร้างตามความเชื่อแบบจีน โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งจำลองมาจากพระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้ามที่ยิ่งใหญ่ของกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน พระราชวังแห่งนี้ใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์เหงียนมาทุกพระองค์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พิเศษสุด! พาทุกท่าน นั่งรถซิโคล่ชมเมืองเว้ (ไม่รวมค่าทิปคนขี่สามล้อ 40-50 บาท/ท่าน) ชมบ้านเมือง วิถีชีวิต และวัฒนธรรมซึ่งเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชาวเวียดนาม นำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง เป็นเมืองท่าที่สำคัญและเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเวียดนาม แวะ ร้าน OTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)

นั่งรถสามล้อซิโคล่ (Cyclo)

บ่าย นำท่านขึ้นสู่ ยอดเขาบานาฮิลล์ (Bana Hills) หุบเขาแห่งสวรรค์ที่เที่ยวเวียดนามที่มีชื่อเสียงมากในหมู่นักท่องเที่ยว ไม่เพียงแค่ธรรมชาติที่รอบเมืองจำลอง แต่ยังประกอบไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว รีสอร์ท โรงแรม และสวนสนุก นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Bana Hills Cable Car) ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นไปถึงสถานีเฟรนช์ฮิลล์ อันเก่าแก่ของบานาฮิลล์ รีสอร์ท ให้ท่านชื่นชมวิวทิวทัศน์ในแบบพาโนรามา นำท่านชม หมู่บ้านฝรั่งเศส และ สวนดอกไม้แห่งความรัก (Le Jardin d’ Amour) ถูกแบ่งออกเป็น 9 โซน ได้แก่ Legend Garden, Memory Garden, Mo Spring Garden, Thought Garden, Heaven Garden, Love Garden, Secret Garden, Holy Garden และ Grape Garden ซึ่งแต่ละสวนจะมีความแตกต่างกันออกไป เต็มไปด้วยดอกไม้หลากหลายชนิดและสีสันที่สามารถชมได้ตลอดทั้งปี ให้ท่านเดินถ่ายรูปพร้อมกับสัมผัสบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก อิสระถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย นำท่านชม สะพานทองคำ (Golden Bridge) จุดเช็คอินที่ไม่ควรพลาดเป็นอย่างมาก เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่า ถ้าไม่ได้มาถ่ายรูปตรงนี้ก็เหมือนไม่ได้มาเที่ยวบานาฮิลล์ สะพานลอยฟ้าแห่งนี้เป็นสะพานโค้งที่มีความยาว 150 เมตร วางตัวอยู่เหนือยอดเขาที่ลาดชันในบาน่าฮิลล์ มีลักษณะเป็นสีทองพร้อมด้วยหินเทียมรูปมือยักษ์ 2 มือคอยประคองสะพานเอาไว้

สะพานทองคำ (Golden Bridge)

ค่ำ บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร Mercure Bana Hills (มื้อที่ 6) หลังอาหารนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรมMERCURE BANAHILL FRENCH VILLAGE HOTEL 4* จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม: บานา ฮิลล์ – ฮอยอัน – เมืองมรดกโลกฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน (นั่งเรือกระด้ง) – ดานัง (เช้า/กลางวัน/เย็น)

 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)

อิสระตามอัธยาศัย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินบนบาน่าฮิลล์อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเดินทางลงสู่เขาบาน่าฮิลล์เดินทางสู่ เมืองดานัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)

เมืองมรดกโลกฮอยอัน

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (Hoi An) หรือ โห่ยอาน เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว๋างนาม ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แวะ ร้าน OTOP ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าประจำเมือง จากนั้นนำท่านชม เมืองมรดกโลกฮอยอัน ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากทางองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2542 เนื่องด้วยเป็นตัวอย่างของเมืองท่าค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์ และอาคารต่างๆ ภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองนี้ ยามค่ำคืนที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Village) หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ รอบหมู่บ้านมีสวนมะพร้าว และมีน้ำล้อมรอบ อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ให้ท่านสนุกสนานไปกับ กิจกรรมนั่งเรือกระด้ง ท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี่ก็จะมีการขับร้องเพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี จากนั้นนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

ล่องเรือกระด้ง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำคณะเช็คอินเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Century Danang 4*/Greenery Danang 4* หรือเทียบเท่า

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน ก่อนวันเดินทาง)         

 

วันที่สี่วัดลินห์อึ๋ง – หาดมีเคว – สวน APEC – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – โบสถ์คริสต์สีชมพู – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินดอนเมือง (เช้า/กลางวัน/ขนมปังบั๊ญหมี่)

 

สวน APEC

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 10)

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดลินห์อึ๋ง (Linh Ung Temple) เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานกว้างถึง 35 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดมีเคว (My Khe) เป็นชายหาดที่สวยที่สุดในเมืองดานัง มีแนวโค้งตามลักษณะภูมิประเทศของเวียดนาม แวะถ่ายรูปที่ สวน APEC สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฮัน บริเวณสวนมีสนามหญ้าขนาดใหญ่ทางเดินปูด้วยหิน สวนหย่อมและยังสามารถมองเห็นแม่น้ำฮัน มีพื้นที่พักผ่อนมากมาย ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ รวมถึงศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ไฮไลท์ของสวน APEC แห่งนี้คือ โดมขนาดยักษ์ที่สร้างจากเหล็ก 200 ตัน มีลักษณะเหมือน "ว่าวยักษ์"

สะพานแห่งความรัก

นำท่านชม สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลน เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน สะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนประเทศและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว ชม สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) ที่คู่รักนิยมพากันมาถ่ายรูป เขียนชื่อคล้องกุญแจบนสะพานแห่งนี้ เป็นอีกจุดที่นิยมสำหรับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวแวะเช็คอิน ถ่ายรูป โบสถ์คริสต์ ดานัง (Danang Cathedral) หรือ โบสถ์คริสต์สีชมพู สร้างขึ้นสมัยเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิก ตกแต่งด้วยความประณีตงดงาม ตัวโบสถ์เป็นสีชมพูทั้งหลัง ตัดขอบด้วยสีขาว เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรต้องพลาดเมื่อมาเยือนเมืองดานัง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)

บ่าย นำคณะเดินทางสู่ ตลาดฮาน (Han Market) แหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน สินค้าที่โดดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินดานัง

บริการขนมปังบั๊ญหมี่ Banhmi เป็นอาหารของเวียดนาม หรือ แซนด์วิชเวียดนาม (มื้อที่ 12) 

18.10 น.   เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Thai AirAsia เที่ยวบินที่ FD639 

19.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ*** 

อัตราคาบริการ

กรุณาสอบถามกับทางบริษัทฯ โดยตรง

อัตรานี้รวม

 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าโรงแรมตามรายการระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  (12 มื้อ)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยและไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
 • น้ำดื่ม ผ้าเย็น บริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง คุ้มครอง 1,000,000  ค่ารักษา 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) เช็คราคาตั๋ว ณ วันที่จอง
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน/ทริป
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรมและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (แล้วแต่ความพึงพอใจในการให้บริการ)                                                                                          

 เอกสารการเดินทาง

หนังสือเดินทาง PASSPORT จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษไม่ต่ำกว่า 2-3 หน้า (หากท่านไม่มั่นใจ กรุณสอบถามกับเจ้าหน้าที่)

เงื่อนไขการจอง

 1. กำหนดวันเดินทางอย่างน้อย  30 วัน 
 2. ส่งหลักฐานหนังสือเดินทางมาทางอีเมล์หรือทางไลน์ของบริษัทฯ 

การชำระมัดจำ

 • กรุณาโอนเงินมัดจำ 50% ทันทีเมื่อตอบรับการใช้บริการ
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 7-10 วัน
 • กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้ 

หมายเหตุ

 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม และกำหนดเวลาการเดินทางได้ตามความเหมาะสม แต่จะคำนึงถึง  ผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก 

สิ่งที่ต้องเตรียม

กระเป๋าเดินทางแบบล้อลากขนาดกลาง, ร่มกันแดด, กล้องถ่ายรูป ,รองเท้าที่สวมใส่สบาย ,ยาประจำตัว

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม โรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธการเดินทางเข้า-ออก อันเนื่องจากการครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
 • กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

พาคณะทัวร์นั่งกระเช้าไฟฟ้าทะลุหมอกสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hills)

สอบถาม โทร: 098-990-4586 หรือ คุยกับเราทางไลน์ 


Add Friend

เหตุผลดีดี ที่ควรเลือกเดินทางกับเรา

 • มีประสบการณ์ในการบริการจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10 ปี
 • จดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจากกรมการท่องเที่ยว ใบอนุญาตเลขที่ 11/11647
 • จัดโปรแกรมทัวร์ตามความต้องการของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
 • ทีมงานมีความใส่ใจในทุกรายละเอียดและทำงานอย่างมีเหตุผล
 • ดูแลท่านประดุจดั่งบุคคลพิเศษและคนสำคัญภายในครอบครัว
 • มีบริการหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพในด้านการบริการ

แนะนำโปรแกรมทัวร์เวียดนาม 2567/2024

Visitors: 37,637